👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه هویت فردی بردبار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه هویت فردی بردبار

پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد.

اعتبار و روایی

برای بدست آوردن پایایی این آزمون از 30نفر پیش آزمون گرفتیم و از طریق نرم افزار Spssضریب الفای کرنباخ برابر با 87/0 که حد مطلوبی است بدست آمد

👇محصولات تصادفی👇

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل سوالات مربوط به كارآفرینی با الگوی KAB استاندارد 50 ساعته زبانشناسی 104 ص طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی كتاب سوزی ایران و مصر