👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله آی پی(IP)

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله آی پی(IP) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

فن آوری (تكنولوژی)

این بخش، جنبه ها (جهت‌ها) فن آورانه و فنی، TCP IP‌وابسته به پروتكل و همچنین محیط، كار كردن و موثر بودن پروتكل را تعریف می‌كند، زیرا كانون (مركز) اصلی این مدرك (پروتكل) فرستادن به راه (مسیر)‌معینی می‌باشد(عملكرد رده 3)، بحث و گفتگو (پروتكل رده 4)TCP تا اندازه‌ای مختصر است.

TCP

TCP، یك پروتكل حامل (حمل كننده) همسازی اتصال می‌باشد، كه یافته ها (داده‌ها) را مانند زنجیره (جریان) سازمان نیافته بایت، منتقل می‌كند.

با استفاده كردن از اعداد زنجیره‌وار (متوالی) و پیام‌های تصدیق شده، (تصدیق پیام‌ها)، TCP می‌تواند، انتقال گره (بند) را همراه با تحویل داده‌ها، در مورد انتقال دادن بسته كوچك به پایانه گره (بند) فراهم كند.

جایی كه (پایانه‌ای) كه داده‌ها (یافته‌ها)، در انتقال دادن از منشا به پایانه، گم شده باشند، در این حالت، TCP ‌ می‌تواند داده‌ها (یافته‌ها) را دوباره انتقال داده، آن هم تا موقعی كه زمان درست، دلخواه، به دست آمده باشد یا، تا موقعی كه تحویل دادن موفقیت آمیز، حاصل شده باشد. TCP همچنین، می‌تواند پیام‌ها مكرر را تشخیص داده و آنها را به صورت درست و شایسته رها كند. اگر كامپیوتر انتقال دهنده، خیلی سریع، یافته‌ها (داده‌ها) را به كامپیوتر گیرنده، منتقل كند، TCP می‌تواند مكانیسم (نظام) مهار كردن جریان را به كار گرفته، و داده‌ها (یافته‌ها) را به آهستگی منتقل كند.

TCP همچنین می‌تواند تحویل داده‌ها را به لایه (رده) فوقانی، انتقال داده و از كاربرد آنها محافظت كند.

شكل1- نسبت (پیوند) مجموعه پروتكل اینترنت به نمونه به خصوص از مرجع (نشان) OSI نشان داده شده است.

نمونه خاص مرجع= OSI

IP، لایه (رده) 3 اصلی و بنیادی پروتكل در مجموعه اینترنت است.

علاوه بر انتقال میزان كار اینترنت، IP همچنین گزارش دادن خطا، و فروپاشی و مونتاژ دوباره، قسمت‌های داده‌ها را مهیا می‌كند، این قسمت از داده‌ها، به نام نگاره (نوشتن)، داده‌ها، می‌باشد، كه برای انتقال طی (در خلال) شبكه كامپیوتر طبق، اندازه متفاوت حداكثر تا اندازه حداقل می‌باشد. IP نشان دهنده مركز (اصل) مجموعه پروتكل اینترنت است.

نشانی دادن IP‌به طور جهانی فوق العاده می‌باشد، تعیین كردن (نسبت دادن) اعداد 32- بیت توسط مركز اطلاعات (داده‌های) شبكه كامپیوتری است. نشانی دادن IP، به طور فوق‌العاده جهانی، شبكه كامپیوتر، را در هر جا از جهان برای ارتباط داشتن با یكدیگر، مجاز شناخته است.

نشانی دادن IP به طور جهانی، فوق العاده به سه قسمت تقسیم شده است قسمت اول، به نشانی دادن شبكه كامپیوتر اختصاص دارد.

قسمت دوم، به نشانی دادن به جز نتیجه نهایی (پیامد) اختصاص دارد و قسمت سوم IP، به نشانی دادن، برای اجرا برنامه كامپیوتر اختصاص دارد.

و قسمت سوم IP به نشانی دادن برای اجرای برنامه كامپیوتر اختصاص دارد. نشانی دادن IP از سه (3) رده بندی متفاوت، شبكه كامپیوتر حمایت می‌كند. رده بندی A ‌شبكه كامپیوتر عمدتا، برای استفاده كردن در تعداد معدودی، برای كامپیوترهای بسیار بزرگ، در نظر گرفته شده است. زیرا آنها فقط 8 (هشت) بیت برای نشانی دادن وسعت (زمینه) كامپیوتر، پیش بینی می‌كنند. رده بندی B شبكه كامپیوتری به 16- بیت اختصاص دارد. و رده بندی C، شبكه كامپیوتری به 24- بیت برای وسعت كامپیوتر نشانی داده شده، اختصاص داده. رده بندی C شبكه فقط 8- بیت را برای وسعت اجرا برنامه كامپیوتر پیش بینی می‌كند، به هر حال، تعداد اجرا برنامه در هر شبكه كامپیوتری می‌تواند یك عامل محدود كننده باشد. در همه رده‌‌بندی‌های شبكه كامپیوتری (A Bو C) اكثر بیت‌های چپ، نشان دهنده، نوع شبكه كامپیوتر است.

شكل 5- تصویر ساختار (طرح) اینترنت

E=سیستم خودمختار یا E=پروتكل راهگاه خارجی (پروتكل بیرونی)

I=مسیر پروتكل داخلی

استفاده كردن از مسیر معین پروتكل، همراه باIP‌ از نوع متحرك و پویا می‌باشند. مسیر معین پویا برای محاسبه كردن مسیرها، به نرم افزار برای نقشه راه احتیاج دارد. درمسیر معین پویا، الگوریتم، تغییرات در شبكه كامپیوتر را قبول كرده، و به صورت خودكار، بهترین مسیر را، انتخاب می‌كند. برخلاف آنچه كه درباره مسیر معین پویا گفته شد مسیر معین ثابت (ناپویا) فقط، نیازمند، جایگزین شدن مطابق با مجری (اداره كننده) شبكه كامپیوتر است. و تا موقعی كه مجری (اداره كننده) شبكه كامپیوتری، مسیرهای معین ناپویا و ثابت را تغییر ندهد، آنها تغییر نخواهند یافت.

فهرست خلاصه IP، متشكل شده از پایانه نشانی دادن/ نزدیك به دو جهش ناچیز، می‌باشد. در نمونه (مثال) فهرست خلاصه مسیر نشان داده در شكل 6، اولین ورودی، به آن گونه تفسیر و معنی شده است كه «برای به دست آوردن شبكه كامپیوتری 34.1.0.0 (جز نتیجه نهایی 1 در شبكه كامپیوتر 34)، می باشد، دومین توقف (توقف بعدی) در بند نشانی دادن 54.342.23.12‌ موجود است.

همانطور كه ما مشاهده كردیم مسیر معین IP پخش شدن نگاره (نوشتن) داده‌ها از طریق كار اینترنتی، دریك جهش مسیر پی در پی و در یك زمان است. مسیر كامل در ابتدا سفر شناخته نشده است.

در عوض، در هر توقف، مسیر جهش بعدی توسط، همانند بودن (كردن) پایانه نشانی داده در درون نگاره داده‌ها (نوشتن اطلاعات)، مطابق با ورودی داخل فهرست خلاصه مربوط به بند (گز)، مسیر معین متداول، معین شده است. هر یك از پیچیدگی‌ (های) مربوط به بند (گره) در شیوه (روش) مسیر معین، متشكل شده از بسته‌های كوچك جدید است كه فقط بر اساس داده‌ها (اطلاعات) اینترنت است. IP‌برای بازگشت دادن گزارش خطا (اشتباه)به طرف منشا، آن هم تا موقعی كه ناهمسانی و نابهنجاری مسیر معین، رخ داده باشد، پیش بینی نشده است. این كار(وظیفه) به پروتكل اینترنت دیگر، واگذار می‌شود. یعنی به پروتكل اداره كردن (مهار كردن)پیام اینترنت (ICMP) واگذار می گردد.

ICMP (پروتكل اداره كردن پیام اینترنت) است كه عملكرد تعدادی از كارها (وظایف) درون یك شبكه، كار اینترنتی IP‌ می‌باشد.

علاوه بر دلیل اصلی، به وجود آمدن ICMP‌(بازگشت دادن، گزارش به علت فقدان مسیر معین به منشا)، علت اصلی وجود آن است، ICMP‌یك شیوه (روش) برای سنجیدن قابلیت دست یافتن به بند (گره) در طرف مقابل اینترنت می‌باشد (منعكس كردن ICMP و عملكرد متقابل پیام‌ها) است، یك شیوه برای افزایش دادن بازده، مسیر معین (ICMP برای دوباره جهت دادن به پیام‌ها)، است یك شیوه برای آگاهی به منشا، راجع به آنكه، نگاره داده‌ها، زمان اختصاص داده، به خود را برای وجود داشتن در درون اینترنت، افزایش داده است (ICMP ، افزایش دادن زمان بندی پیام)، و همچنین ICMP‌برای افزایش دادن زمان بندی پیام‌های دیگر هم مفید است، در مجموع، آنكه، ICMP، یك قسمت جدایی ناپذیر (جدا نشدنی) از به كار گیری IP‌می‌باشد، مخصوصا، آنهایی كه در مسیرهای پی در پی، جریان دارند.

This section describes technical aspects of TCP IP related protocols and the environments in which these protocols operate. Because the primary focus of this document is routing (a layer 3 function) the discussion of TCP (a layer 4 protocol) will be relatively brief.

TCP

TCP is a connection-oriented transport protocol that sends data as an unstructured stream of bytes. By using sequence numbers and acknowledgment messages TCP can provide a sending node with delivery information about packets transmitted to a destination node. Where data has been lost in transit from source to destination TCP can retransmit the data until either a timeout condition is reached or until successful delivery has been achieved. TCP can also recognize duplicate messages and will discard them appropriately. If the sending computer is transmitting too fast for the receiving computer TCP can employ flow control mechanisms to slow data transfer. TCP can also communicate delivery information to the upper-layer protocols and applications it supports.

Figure 1. Relationship of the Internet Protocol Suite to the OSI Reference Model

IP

IP is the primary layer 3 protocol in the Internet suite. In addition to internetwork routing IP provides error reporting and fragmentation and reassembly of information units called datagrams for transmission over networks with different maximum data unit sizes. IP represents the heart of the Internet protocol suite.

IP addresses are globally unique 32-bit numbers assigned by the Network Information Center. Globally unique addresses permit IP networks anywhere in the world to communicate with each other.

An IP address is divided into three parts. The first part designates the network address the second part designates the subnet address and the third part designates the host address.

IP addressing supports three different networkclasses. Class A networks are intended mainly for use with a few very large networks because they provide only 8 bits for the network address field. Class B networks allocate 16 bits and Class C networks allocate 24 bits for the network address field. Class C networks only provide 8 bits for the host field however so the number of hosts per network may be a limiting factor. In all three cases the leftmost bit(s) indicate the networkclass. IP addresses are written in dotted decimal format; for example 34.0.0.1. Figure 2 shows the address formats for Class A B and C IP networks.

Figure 2.

IP networks also can be divided into smaller units called subnetworks or "subnets." Subnets provide extra flexibility for the network administrator. For example assume that a network has been assigned a Class A address and all the nodes on the network use a Class A address. Further assume that the dotted decimal representation of this network's address is 34.0.0.0. (All zeros in the host field of an address specify the entire network.) The administrator can subdivide the network using subnetting. This is done by "borrowing" bits from the host portion of the address and using them as a subnet field as depicted in Figure 3.

Figure 3.

If the network administrator has chosen to use 8 bits of subnetting the second octet of a Class A IP address provides the subnet number. In our example address 34.1.0.0 refers to network 34 subnet 1; address 34.2.0.0 refers to network 34 subnet 2 and so on.

The number of bits that can be borrowed for the subnet address varies. To specify how many bits are used and where they are located in the host field IP provides subnet masks. Subnet masks use the same format and representation technique as IP addresses. Subnet masks have ones in all bits except those that specify the host field. For example the subnet mask that specifies 8 bits of subnetting for Class A address 34.0.0.0 is 255.255.0.0. The subnet mask that specifies 16 bits of subnetting for Class A address 34.0.0.0 is 255.255.255.0. Both of these subnet masks are pictured in Figure 4. Subnet masks can be passed through a network on demand so that new nodes can learn how many bits of subnetting are being used on their network.

Figure 4.

Traditionally all subnets of the same network number used the same subnet mask. In other words a network manager would choose an eight-bit mask for all subnets in the network. This strategy is easy to manage for both network administrators and routing protocols. However this practice wastes address space in some networks. Some subnets have many hosts and some have only a few but each consumes an entire subnet number. Serial lines are the most extreme example because each has only two hosts that can be connected via a serial line subnet.

As IP subnets have grown administrators have looked for ways to use their address space more efficiently. One of the techniques that has resulted is called Variable Length Subnet Masks (VLSM). With VLSM a network administrator can use a long mask on networks with few hosts and a short mask on subnets with many hosts. However this technique is more complex than making them all one size and addresses must be assigned carefully.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سنسور خودرو مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ دانلود پاورپوینت بیوتكنیک تكثیر و پرورش ماهیان دریایی جنوب ایران 37 اسلاید