👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه فصول 1و4 كتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

معرفی:‌ در زیر اثری از هربت‌هایمن در (سال) 1959، چاپ شده است. سیاست اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. نظم زیر گروهی داخل تحقیقات سیاسی می‎باشد. امروزه این تحقیقات مخصوص در حال پایان هستند و شاید بهتر و به صرفه‌تر بود اگر یك گزارش در مورد آن نوشته می‌شد تا اینكه یك كتاب دیگر در این موضوع پوشش داده شود. هر چند من به طور اخص توضیح نمی‌دهم چرا سیاست اجتماعی و تحقیق آن در سالهای 1960 گسترش یافت، نه حتی دلایل سقوط آن را، من به تأثیرات بعضی از پیشرفت های اصلی مربوط ساخته ام. من هم چنین به بعضی از تالیفات مركزی برای نشان دادن این كه كدام برای آنالیز جامعه سیاست معاصر در داخل دموكراسی‌های انگلو- آمریكا است. نیز توجه كرده ام چنانچه این كتابی است كه سعی می‌كند شماری از چیزهای مختلف را بررسی كند. بین یك دولت رقابتی است كه در آن تغییرات كاركترهای فرهنگ سیاسی آنگلو- آمریكایی را آزمایش می كند. در زمانی كه ما نزدیك هستیم تا سالگرد انقلاب امریكا را جشن بگیریم این به نظر می رسد كه هر دو در این زمان مهم است. فرهنگ سیاسی دوباره ارزیابی افكار به عنوان حركات است كه ماندگاری دو سیاست را تهدید می‎كند. همچنین نشان می‎دهد توجهات جامعه شناسی سیاسی را برای استفاده از تاریخ معاصر در راستای هدفش. این كتاب بنابراین مجموعی از مواد خام متضاد است و هر چند محصول نهایی شاید به سلیقه ی همه كس نیاید، آن عكس العمل سنتی در جامعه دارد كه من آن را می‌پذیرم.

این كتاب «پایان ایدئولوژی» دانیل بل در یك زندگی سیاسی است. «تعریف دموكراسی كاپیتالیستی»، كه در دوره پیشرفت بخش‌های صنعتی بود. این زاویه دید دیگری از آن زندگی سیاسی است. كه البته با سودمندی از تجربیات تاریخی بیشتر نوشته نشده است. سال‌های 1960 شاهد،‌ سقوط توافقات سیاسی و ایدئولوژی بود. اما در مقایسه سیاست‌های مانده در بریتانیا و ایالات متحده، هر چند بعضی ها ترس‌ها و امیدهاشان را ابراز كردند،‌ هیچ كدام از دولت‌های ریاست جمهوری مدار و پارلمان مدار هنوز به پایان نرسیده‌‌اند. در حالی كه من مخالفم با آنالیز بل، ولی با بسیاری از نكوهش های او از چپ سیاسی، جنگ نمی‌كنم. بخش كاپیتالیست ترتیبی ساده از توافقات برای حكم رانی از یك سطح (طبقه) به سطح (طبقه) دیگر نیست. هم زمان جدایی طبقات تنها جدایی پتانسیل نیروها هستند در بخش مدرن صنعتی و نه لزوما مهم. در واقع آن حركت‌های اجتماعی سیاست است كه آزمایش شده اند. این كتاب قابل توجه و دربرگیرندة مثال‌هایی از تضادهای غیر طبقاتی نیست. حركت‌های پنج بخش نخست بعضی از مشكلات مركزی داخل سیاست اجتماعی سنتی را بررسی می‌كند. بخش (1) توضیح می دهد ارتباط میان پردازش اجتماعی كاركتر سیاست در حالی كه بخش (2) نشان می‌دهد كه چگونه آن رفتار بدست آمده است. نتایجی دارد كه نه تنها برای شخص اما برای سیستم سیاسی كاربرد دارد. در بخش سوم من بحث كردم تحصیلات نرمال ابزار اصلی تحصیلات سیاسی است و آن قابل دسترس می‎باشد. ولی در بریتانیا، و ایالات متحده ایجاد نشد،‌ و مورد توجه قرار گرفتند گونه‌های شهروندی. در بخش چهارم و پنجم الگوهای مشاركت سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و پاسخ آن‌ها خوب می‎باشد به ساختارهای ارائه شده، و نقش اجتماعی نیز بررسی شده است. قسمت دوم كتاب بر پایه‌ی مواد پرونده‌ای كشیده شده از حركتهای معاصر سیاست – اجتماع است. این حركتها اساسا برخلاف الگوی درونی قابل ارزیابی هستند. هدف این است كه ببینیم چه مفهوم‌هایی را آنها نگه داشته‌اند برای پردازش آموز‌ه‌های سیاسی و چگونه این مفاهیم ادراك ما را از فرهنگ سیاسی انگو- آمریكایی در بر می‌گیرد. بخش كاركردی روی كلاس مقاومت از نوع تحقیق‌اند.

برای در نظر گرفتن شخص كه پذیرفته شده است در این موقعیت، دریافت این مسئله مشكل است زیرا در آن خوب تحقیق نكرده است از نقش سیاست اجتماعی و بر خلاف اینكه كاملا متفاوت از هرنوع تحقیق است این مسئله درك نشده است در انواع مشاهده توسط دانشمندان اجتماعی بسیاری از مردم به من در آماده‌سازی این كتاب كمك كرده‌اند. روس گراهام، روبرت داوس، خواندند وتوجهی نكردند، در حالی كه كوین مك كومریك ،‌ روبرت بنویك،‌ بریان ساتر، سوزاناهندلی، ماری وارنر، نایچل بولس، آلن گرامی، تونی دویسون، مارگوس كانلایف و روبرت ویلكسنیون نظرات خودشان را در مورد بخش‌های خاص ارائه دادند. كوین مك كومریك و اندی رید به اندازه‌ای كافی مهربان بودند كه مبادا با این مخالفت كردن در موضوعات مختلف، مشكل برای من ایجاد كنند. برای بعضی سال ها من فكر می‌كردم در مورد یك رشته در تحصیلات سیاسی در دانشگاه ساسكس ایجاد كنم و دانش آموزان موفق به من نشان دادند بسیاری از دیدگاه‌های ارزشمند ونظرات مقصور در این كتاب و دانشگاه ساسكس مرا تشویق به درس دادن كرد و مرا با سازمان ها كمك كرد و نوشتن این كتاب را سریع كرد در نهایت من مایلم كه سپاسگزاری كنم از ناشر جان ویلی و پسران برای مهربانی‌هایشان و حرفه‌ای گری‌شان البته من مسئولیت قصور در متن نهایی را برعهده می‌گیرم.

بخش یك تئوری پشتیبانی اجتماعی. درك كردن تغییرات اجتماعی

استفادة اصلی از مطالعه سیاست این است كه بر روی ساختار تغییرات سیاسی حساب نشود این استفاده از افتخارات گذشته است و هم چنان كه پاسخ‌‌ها در هر دو صورت بسیار و متفاوت هستند. یكی از شاخه‌های اصلی از جامعه‌شناسی مدرن اشاره می‌كند به پاسخی كه به رفتار شخص از ساختار سیاست مربوط است. مواد خام اساسی در این ارتباط پشتیبانی شهروند از تغییر ساختار است. پشتیبانی شهروند چیزی نیست كه بخش‌های معین بتوانند آنها پشت گوش بیاندازند. بنابراین سازمان‌ها ایجاد شده‌اند ولی مشخص نشده است كه هدف آنها حمایت و پشتیبانی است. این پردازش‌ها بی‌گونه‌ای ارجاع داده می‌شوند. چنانچه جامعه سازان به عنوان نماینده های اجتماع در پایه‌ی تئوری تغییرات سیاسی هستند. بدین گونه آن نتیجه‌ای از پردازش اجتماعی است كه در ساختمان پشتیبانی شهروند موثر است تحقیق گذشته در سیاست اجتماعی در مورد كاركرد این تئوری به وسیلة پلاتو شروع شد.

به علاوه توضیح دادن بسیاری از مشكلات تئوری كه در كنار گسترش اجتماعی ساری از تغییرات است پارسونز هم چنین به تئوری مرتبط توجه می كند كه گوناگونی در جامعه‌ی آمریكایی معاصر ندارد. مفهوم او همراه با مفاد خام برای مطالعه‌ی پردازش هم گون هستند. پل اصلی‌ میان تئوری بزرگ پارسون و بیشتر یافته‌ها در پرتونده‌ی سیاست اجتماعی ساخته شده بود. توسط دیوید اسیتون این شگفت‌آور نیست در بررسی لذت یكسان آن‌ها از به كار گرفتن آنالیزسیستم در مطالعه پدیده‌های اجتماعی در اواخر سال‌های 1950 اسیتون نوشت. یكبار ما ایده‌ی زندگی سیاسی علاوه بر سیستم رفتاری را وفق داریم در هر حال ما راهنمایی شدیم به درخواست دانستن داخل شرایط كه برای سیستم ممكن بی‌ساخت كه خود را نگاه دارد یا تغییر كند كه این ناموفق شدن در نگه داری خویشتن است. در میانه‌ی دهه‌ی 80 بخسی از سیاست اجتماعی مجبور است كه بازی كند در ایجاد تغییرات «به صورت بسیار مهم، تئوری مطالعه از پردازش اجتماعی در زندگی سیاسی خانگی می‌كند. گرایش به دیگران برای درك راهی كه سیستمهای سیاسی می توانند بر روی آن پافشاری‌ كنند حتی چنانچه آن‌ها تغییر می‌كند. برای بیشتر از یك نسل.

یادگیری رفتارهای سیاسی

مراحل یادگیری علوم سیاسی

گرچه داخلی است كه رفتارهای سیاسی یادگیری رفتارهایی است وقتی هومن در سال 1959 تست جامعه سیاسی پیشرفته خود را نوشت توانست بنویسد او انسان بطور گسترده‌‌ از رفتارهای سیاسی وقتی آنها را آموخت رنج می برد. علیرغم این حقیقت كه مدت منحصرا كه دودلی آشكار دانشمندان برای یادگیری مراحل آن همه جمعا غیر قابل تصور نیستند. و انواع مهارت‌های كه شامل این مطلب می‌شود كاملا شبیه آنها نیستند كه مورد نظر روانشناسان است بلكه مورد روانشناسان است بلكه مورد نظر دانشمندان علوم سیاسی است.

گرین استین گفته است كه این مطلب دارای رموزی است كه در آن نهفته است و دانشمندان علوم سیاسی استحقاق آنرا دارند كه به تنهایی آنها را مورد بررسی قرار دهند.

بعضی مسائل مشكوك در حین یادگیری علوم سیاسی پیش می‌آید یك پروسز است و باعث بوجود آوردن مسائل مترولوژی « شناسی» و تئكوریی می‌شود.

حقیقت اینكه یادگیری علم سیاست با گذشت زمان وبا مشاهدات مسائل پیچیده همراه است. این مشاهدات بر پایه رمانهایی است كه از احتمالا از اهمیت بیشتری برخوردارند.

رابرت لان در میان بقیه دریافت كه در میان راههای مسائل سیاسی یك راه با برخوردهای طولانی وعمیق و بحث‌هایی با بزرگتران وجود دارد. سایز نمونه بهرحال كوچك است ولی پاسخ بر است در سطح بالایی قرار دارد.

طبیعتا هیچگونه تجزیه و تحلیلی ازمواردی كه اتفاق بیافتد نیست ولی برای جمع آوری مطالب گسیخته است و اینكه رفتارهای سیاسی را روشن نمایند. در این مسیر با اعتبار می كنند كه جنبه‌های عجیب اطلاعاتی وسازان شخصیتی را با هم جمع بندی كنند.

هر چه از تكنیك های معمولی بیشتر استفاده كنند و رفتارهای مستقل را مورد بررسی قرار دهند مخصوصا وضعیت اقتصادی اجتماعی، ‌سكس، مذهب و تابعیت و سن را برای

تئوری جامعه پذیری سیاسی و مشاركت سیاسی:

علوم سیاسی تجربی زمان زیادی را وقف خود نموده است وبرای مطالعه آن انرژی زیادی بكار رفته : تمام مراكز تحقیقی خود را وقف این مسئله كرده‌اند كه اگر یك مسئله فراتر از دیگران باشد آنست كه بیشتر شهروندان دموكراسی‌های آمریكایی قاطعانه نسبت بدانی بی تفاوت هستند.

بنابراین بیشتر آنها در رده به علاقگی قرار دارند وتوجهی به تئوری دمكراتیك ندارند با این نتیجه كه هر دو جنبه‌های این مسئله هم تئوری هستند وهم تجربی وجود طبقات مختلف كه در این مقوله مشاركت دارند وبه این موارد علاقه هستند نشان دهنده نقش سیاسی جامعه پذیری است. یكی از نقش‌های عادتی تئوری دمكراتیك این است كه مردم باید در كار جامعه دخالت داشته باشند. این مسئله به وسیله دانشمندان تجزیه تحلیل شود و بی توسط مردم مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین سطحا بین شركت كنندگان و سطوح آشكار بی علاقه نكته‌ای وجود دارد.

وظیفه اصلی این فصل اینكه با تحقیقات جامعه ای برخوردهای این چنین را بررسی نماید. بهرحال فصل بعدی به تجزیه و تحلیل بكارگیری هم زمان انتقادهای تئوری جامعه شناسی می‌پردازد. كه اصل آن روی تئوری سیاست های انگلیسی امریكایی و یك رشته آداب و رسوم تحقیقاتی متمركز است.

در فصل قبل من بحث كردم كه اهداف غیر ثابت تحصیلی اثر تحصیلات رسمی روی رفتارها را مشكل كرده است. یك در این فصل روی تئوری دمكراتیك وجود دارد كه برای شركت كنندگان است و ممكن است در رابطه با رفاه افراد جامعه باشد یا مربوط به وضعیت شخصی باشد و هیچكدام لزوما كامل نیستند.

وقتی تحقیقات جامعه‌ای را امتحان كنیم كه از آن درك داشته باشیم و اخلاف بین عادات و رفتارها را پیدا كنم. این محتوای تئوریكی قابل چشم پوشی نیست گرچه ممكن است شامل تعدادی نقص‌هایی در مورد تئوری دمكراتیك باشد. این شامل مشاهدات كلی جامعه شناسی در حوزه وسیعی است.

مفهوم مشاركت

اگر مشاركت سیاسی را بعنوان یك فاكتور دمكراتیك بتوان شرح داد آنگاه منطقی است كه تصور كنیم حالت نمونه‌های مشاركت به حداكثر خود رسیده است. ولی دریك دمكراتی ارائه شده من و در تمام سیستمهای سیاسی و البته با من مواضع جداگانه وجود دارد.

مشكل این نیست كه بعضی مشاركت‌های بیشتر از دیگران است بلكه وجود گروه‌های بی‌علاقه در میان گروههای جمعیتی معرض بحساب می‌آید. فاكتورهای جمعیتی به این معنی نیست كه تمام نمونه‌های فعالیت‌های سیاسی مورد تایید است برای اینكه آنطوركه كرن هوستر می‌نویسد.

آن یك چیز برای جمعیت است كه در یك زمان شخص شركت كننده و راههای اساسی را برای مشخص كردن ایده‌های روشن نمایند. از طریق تجارت مجموعه‌ها و اتحادیه‌ها و یا از طریق انتخابات روش دیگری برای ایجاد روش‌های مستقیم روی مراكز حساس اجتماع است مانند هجوم قوانین دولتی و راههای دیگر درگیری های سیاسی.

بنابراین بعضی نمونه‌های مشاركت قابل قبول‌تر از دیگران است بعضی از عملیات طبق وضعیت سیاسی مورد تایید است و موازین نمونه سال 1960 برابری می‌كند.

برای كمك به برقراری جامعه‌پذیری باید از روش‌های خلاقه كمك گرفت و همینطور از نمونه‌های مخصوص رفتار سیاسی ولی آموخته اتفاق بیافتد برای فرد یا گروه نتیجه صنف قدرت است؟‌ آیا این در نتیجه دنبال كردن روشهای نامناسب قدیمی است؟

عقیده بر این است یكی از خصوصیا ت تعریف شده دموكراسی آنست كه فعالیتهای قانونی دولتی تمام جنبه‌های مختلف تاریك ا زعقاید عمومی را باعث می‌شود كه باید بیان شود. بعبارت دیگر در یك دموكردی تمام نكات و نظریات مجاز هستند. اما تمام آنها قابل اظهار كردن نیستند،‌ اگر تمام باورها از قانون در نتیجه وجود قدرت باشد برقراری قانون مشاركت رو به ضعف می‌رود.

در حقیقت دانشمندان علوم سیاسی در مورد بی‌علاقگی مردم بحث‌های زیادی كرده‌اند. و نمونه‌های جداگانه‌ای را ارائه داده‌اند نظریات مقتدی به علاقه‌گی اعلان خطر بر علیه شركت است.

لی پست چنین اظهار كرده است كه سطوح زیادی ازفعالیتهای سیاسی از برخوردهای داخلی بوجود نیاید. ارقام آسمانی نشان می‌دهد كه حزب نازی هیتلر در اثر قدرت نه در اثر انتخابات افزایش یافتند اما نظری پست خود منش این نیست: این در اثر كشمكش های اجتماعی بود و نه در اثر اقدامات خودشان برگشتن به نیازهای وظیفه آی روشی برای بی علاقگی اشاره كرده با این ادعا كه سیستم امریكایی با تمام پیچیدگی‌ها و استقرار همراه است فشارهای طبیعی برای آشكار سازی فرضیه سیاسی قبل از مورد عمل قرار دادن آن اتفاق می‌افتد. شركت زیاد و قابل قبول از طرف شركت‌ كنندگان قبل از ورود به سیستم‌های سیاسی مشاهده شده اگر هدف این باشد كه استقرار یابد معنی دارد زیرا شركت كنندگان جدید ممكن از شركت در گروهها كمتر علاقه نشان دهند واین توازن سیاسی را بهم میزند. در بریتانیا فرانشیتر از مراحل سیاسی كرد. این دانشمندان خبره در مورد انتخاباتی می‌توانند اظهار نظر كنند كه كوششهای سوفسطائی برای كنترل حركات انقلابی مخصوصا در گروهها كاملا فعال بوده است و در كارهای گروهی به عنوان اعضاء ‌شركت كرده‌اند كش فراشتیر از طرف زنان و جوانان و عكس‌العمل‌های متقابل و قوانینی سیاهپوستان در شركت در انتخابات باعث افزایش شركت در انتخابات از طرف این گروه شده است. و همینطور شركت كنندگان جدید بعضی مطالعات اجتماعی باعث پاسخ گویی به مطالب سیاسی است و شهروند ایده آل آن است كه در نقش‌های اجتماعی شركت كند(دیفرانسیل ها و كارهای مشترك)

یك فرد نمی‌تواند در تمام جنبه فعال باشد ولی باید بداند كه او یك فرد موثر است كه می‌تواند بطور در این اكازیون‌هایی كه پیش می‌آید شركت كند. بنابراین یك شهروند خوب یك شركت كننده فعال نسبت امایك عضو بدرد خور است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی مبانی نظری اخلاق حرفه ای رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق گزارش کارآموزی پتروشیمی اراك در یك نگاه تحقیق تاریخچه عكاسی در ایران و جهان بررسی ادله اثبات دعوی