👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك

معرفی ابزار: این پرسشنامه در سال 1996 توسط ایلینا جرابك برای سنجش اضطراب اجتماعی ساخته شده است. این ابزار دارای 25 سوال 5 گزینه ای با گزینه های تقریبا همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، بندرت، تقریبا هیچ وقت است. این پرسنامه توسط سام دلیری (1381) در ایران روی یك گروه 477 نفری از دانش آموزان اجرا شده است و روایی و پایایی آن مطلوب گزارش شده.

روایی ابزار: با استفاده از روش تحلیل عاملی، 5 عامل شامل ترس از بیگانگان، ترس از ارزیابی توسط دیگران، ترس از صحبت كردن در جمع، ترس از انزوای اجتماعی، و ترس از آشكار شدن علایم اضطراب استخراج شده است كه این 5 عامل 23/47 درصد واریانس كل تست را تبیین می كنند (سام دلیری، 1381). در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش آلفای كرونباخ محاسبه گردید كه ضریب حاصله 87/0 بود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت گردشگری سلامت تحلیل فناوری اطلاعات (IT) مقاله درمورد روش های ضد بارداری نحوه رفع کردن اختلال بی اعتنایی مقابله ای در دانش آموزان نمونه سوالات ریاضی 1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران