👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی كلی با مكان كارآموزی

1ـ پیشگفتار

2ـ مقدمه

3ـ نمودارسازمان

4ـ تاریخچه شركت

فصل دوم: اجزای تشكیل دهنده شركت

الف: قسمت تولید

1ـ كارخانه

1ـ1 خط تولید دستگاه تزریق

2ـ1 خط تولید دستگاه اكسترودر

2ـ انبار

1ـ2 انبار مواد اولیه

2ـ2 انبار محصولات

3ـ امور اداری وكار گزینی

ب: قسمت بازرگانی

1ـ دفتر مركزی

1ـ1 قسمت فروش

2ـ1 قسمت تداركات

3ـ1 قسمت امور اداری

فصل سوم : ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته كار آموزی

الف: ساختار امور مالی شركت:

1- حسابداری صنعتی

2-حسابداری مالی

ب:ثبت های حسابداری مربوط به قسمت تولیدی و بازرگانی

ج: صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ها

1ـ تراز نامه

2ـ صورت سود وزیان

3ـ صورت سرمایه

4ـ صورت تغییرات در وضعیت مالی

5ـ توضیحات صورت های مالی

فصل چهارم :آزمون آموخته ها

فرم های كلی صورت های مالی

1ـ تراز نامه

2ـ صورت سود وزیان ـ گردش حساب سود وزیان انباشته

3ـ صورت سود وزیان جامع

4ـ صورت جریان وجوه نقد

5ـ یادداشت های توضیحی

1ـ5 مبنای تهیه صورت های مالی

2ـ5 اهم رویه های حسابداری

3ـ5 توضیح اقلام مندرج در صورت

4ـ5 سایر اطلاعات

تعاریف :

(تعاریفی از حسابداری)

پیوست ها :

كلیه اسناد حسابداری مذكور مربوط به قسمت تولیدی وبازرگانی

پیشگفتار

تاریخچه ی حسابداری:

حسابداری درجهان نزدیك به 6000 سال سابقه تاریخی دارد وتاریخ نخستین مدارك كشف شده حسابداری به 3600 سال قبل ازمیلا‌دمسیح برمی گردد. پیشینه حسابداری درایران نیز به نخستین تمدنهایی برمی گرددكه دراین سرزمین پاگرفت ومدارك حسابداری به دست آمده با 25 قرن قدمت، گواه برپیشرفت این دانش درایران باستان است . درطول تاریخ روشهای حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره ی امور حكومتی وانجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شده كه در پاسخ به نیازهای زمان،‌ سیرتحولی وتكاملی داشته است.

ممیزی املا‌ك درتمدن ساسانی وتكامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمدومخارج حكومتی دردوران سلجوقیان ونگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق نمونه های بارز وپیشرفته آن است.

بااین حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری ازدانشهای كاربردی دیگر به همراه ورود فرآورده های صنعتی ورسوخ موسسات وشركتهای خارجی به ایران راه یافت؟

اما عقب ماندگی عمومی اقتصادی،‌فقرعمومی، ناهماهنگی قوانین ومقررات با نیازهای جامعه، ضعف نهادهای حرفه ای وعدم ارتباط حسابداری نوین با حسابداری سنتی ایرانی ازجمله موانع عمده ای بوده است كه اشاعه وپیشرفت حسابداری رادرشور مامحدودوكاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشكلا‌ت اداره موسسات كاهش داده است تاآنجا كه هنوز هم فواید استقرار سیستم های حسابداری متناسب وكارآمدی كه بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحیح وبه موقع،‌تصمیم گیریهای روزمره رامنطقی وبرنامه ریزی عملیات آینده راتسهیل كند كه برای بسیاری از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم این مشكلا‌ت بنیادی درزمینه آموزش حسابداری تلا‌شی بلند مدت ولی باافت صورت گرفته است كه باتدریس رشته حسابداری درمدرسه دارالفنون دردهه 1930 شمسی دردوران ریاست شادروان علا‌مه علی اكبر دهخدا آغاز وبه ایجاد رشته حسابداری دردانشگاه های وموسسات آموزش عالی درسراسر كشور منتهی گشته است.

بااین حال كوششی چشمگیر درجهت انطباق مباحث وكاربردهای حسابداری نوین با اوضاع واحوال وشرایط حاكم برجامعه ورفع نیازهای خاص واحدهای اختصاصی درایران كمتر دیده می شود.

انتشار متون درسی وكتابهای پایه ومرجع حسابداری دردهه 1320 آغاز وباكوشش های منظم وپیگیر استادانی چون شادروان حسن سجادی نژاد در دهه 1330 تداوم یافت ومعدودی ازاستادان وپژوهشگران حسابداری در دهه های بعدبردامنه وشتاب این حركت افزودند وانتشار كتابهای متنوع ومتعدد حسابهای توسط مولفان ومترجمان مختلف به ویژه درس إلهای اخیرپیامد أین پویش علمی است.

ستایش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان كه براین دانش كه در چهارچوب عوامل محیطی كشور ازجمله: بنیادها وروابط حقوقی واشكال ومناسبات اقتصادی- اجتماعی ونیازهای واحدهای تولیدی وخدماتی واداری تاكید داشته اند.

مقدمه :

فعالیت ها ی اقتصادی كه درهركشوری به وسیله ی افراد صاحب سرمایه درقالب بنگاههای اقتصادی انجام می شود. به سه قسمت تقسیم می شود:

1-شركت های تولیدی 2-شركت های بازرگانی 3- شركت های خدماتی

هریك ازاین فعالیت ها مستلزم ایجاد سیستم هایی می باشد كه فعالیت اقتصادی موردنظر به صورت منطقی به كار خودادامه دهد.به طور مثال شركت های خصوصی كه فعالیت های تولیدی ویابازرگانی انجام می دهند، احتیاج به سیستم گردش اطلا‌عات فعالیت مربوطه وكنترل های داخلی بر امور پرسنلی وفروش وحسابداری دارند. هریك ازاین سیستم های كنترل داخلی كاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سیستم پرسنلی جهت كنترل آمدورفت پرسنل وسوابق وپرونده های مربوط به آن ها می باشد ویادرمورد حسابداری ثبت وطبقه بندی فعالیت های شركت وگزارش های مالی برای گردانندگان بنگاههای اقتصادی جهت تجزیه وتحلیل عملكرد آن بنگاه برای اصلا‌ح شیوه های مدیریتی جهت به حداكثر رساندن سودآوری می باشد. برای انجام عملیات روزمره یك واحد تجاری مقدارقابل توجهی ازاطلا‌عات عملیاتی موردنیازاست. مثلا‌برای هریك ازكاركنان سوابق حقوقی مشتمل برارقام استحقاقی،‌كسورومبالغ پرداختی نگه داری می گردد ویاكارمندان قسمت فروش نیازمند هستند بدانند كه چه محصولا‌تی آماده برای فروش هستندوبهای تمام شده وقیمت فروش هریك به چه میزان تعیین شده است وزمانیكه محصولی به فروش می رسد لا‌زم است،‌این رویداد به ثبت برسد.

*** همانطور كه ملا‌حظه می شود مقدارزیادی ازاطلا‌عات حسابداری ازنوع عملیاتی است.

اطلا‌عات عملیاتی ارقام خام رابرای حسابداری مالی ومدیریت فراهم می كند.

هرواحدتجاری معمولا‌ دارای سه نوع اطلا‌عات حسابداری می باشد:

1- اطلا‌عات عملیاتی كه مربوط به جزئیات عملیات است.

2- اطلا‌عات حسابداری مدیریت كه دردرون واحد تجاری برای كنترل هماهنگی وطرح ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد.

3-اطلا‌عات حسابداری مالی كه مورد استفاده مدیریت وگروههای ذینفع خارج ازواحدتجاری است.

تاریخچه ی شركت:

شركت موردنظرسوداشیمی نام داردكه درسال 1375 به ثبت رسیده واساسنامه ی آن شامل انجام كلیه فعالیت های بازرگانی مجازوتهیه وتوزیع وبه عبارت دیگر تولید مواد شیمیایی وپلیمری وبازیافت موادپلیمری می باشد، كه كارخانه ی آن در نزدیكی شهریارمی باشدوتعداد50 نفر كارگر وكادراداری درآن مشغول كارند، مساحت این كارخانه حدود000/3 متر مربع می باشد كه ازچندین سوله كه به عنوان كارخانه وانبارمواداولیه وكالا‌های ساخته شده است.

درداخل یكی ازاین سوله ها 4 دستگاه ماشین تزریق موادپلا‌ستیك وپلیمری باظرفیت های مختلف قرار داردودرسوله ای دیگر چندین دستگاه اكسترودر قراردارد.

دریكی دیگر ازاین سوله ها به صورت دوطبقه ساخته شده است،‌قسمت اموراداری وسرپرستی ومدیریت كارخانه وجوددارد وبخش دیگر سوله ای كه انبار قسمت تولید بوده وكالا‌های ساخته شده به آن جا منتقل می شود، درسوله ای دیگر انبار مواداولیه وجوددارد كه كلیه مواد اولیه موردنیاز قسمت تولید درآنجاقراردارد. ضمنا این شركت دارای یك دفتر مركزی بوده كه درتهران واقع شده است كه درآن جا امورمالی واداری وتداركات وترخیص وفروش وجودداردكه هریك ازقسمت های مختلفی تشكیل شده است.

- معمولا‌ اكثر كارخانه های تولیدی كه درخارج ازتهران واقع شده اند دفتر مركزی درداخل تهران دارند كه مسئولیت قسمت بازرگانی برعهده ی آن ها می باشد.

الف: بخش های مختلف قسمت تولیدی:

1- كارخانه:

1-1 خط تولید 1 دستگاه تزریق:

درقسمت تولید دستگاههای تزریق پلا‌ستیك قراردارند، كه تولیدات مختلفی انجام می دهند و براساس نوع قالب هایی كه به دستگاه تزریق متصل می شوند،‌می تواند وسعت كالا‌های تولیدی وتنوع آن ها راافزایش دادولی درحال حاضر باتوجه به تقاضای كم بازار وشركت های دولتی متقاضی، تولیدات این كارخانه محدود به بست های مخابراتی هستند كه به وسیله ی آن ها كابل های مخابرات برروی دیوارهای شهر نسب می شودكه شامل سه قسمت می باشد:

1 ـ قسمت پایه

2ـ قسمت روكش ودوعددپیچ، كه همگی ازموادپلیمری به نام پلی آمید (كه به صورت گرانول برای

تولید استفاده می شود) ساخته می شودوهمچنین ازدیگر تولیدات شركت، سبدهای یك بارمصرف می باشد كه مورد استفاده ی آن برای میوه های صادراتی وجابه جایی میوه ها درداخل كشوراست، تولید می شود ومواداولیه مصرفی برای آنها پلی پروپلین یابه اصطلا‌ح(p.p) نامیده می شود.بست های تولید شده دربسته های 000/1 تایی درداخل جعبه قرارمی گیرندوسپس به انباركالا‌ی ‌آماده برای فروش منتقل می شوند.

2-1 خط تولید2دستگاه اكسترودر

دراین قسمت ضایعات حاصل ازتولید كه اصطلا‌حا راهگاه نامیده می شوند وشكل های نامتفاوتی دارند،‌كه باشكل فیزیكی موجودقابلاستفاده به عنوان مواد اولیه نمی باشندوناگزیر بایستی به صورت گرانول(دانه بندی) دربیایند، بازیافت می شوند تابتوانند دوباره مورد استفاده قرارگیرند وازمسیرهای قیف مانند دستگاههای تزریق عبوركنند وبه چرخه ی تولید بازگردند

لذاآن ها رادرآسیاب به قطعات كوچك تبدیل كرده ودردستگاه اكسترودرقرارمی دهند تاچرخه ی تولید آن ادامه پیداكند.

دستگاه اكسترودردستگاهی است دارای سیلندرهای دراز ولوله ای شكل كه درداخل آن ها المنت های مته مانند وجود داردكه این مواد رامجددا ذوب كرده وازسوراخ های انتهای اكسترودر به صورت رشته های باریك ازروی آب عبور كرده ودرانتهای دستگاه به وسیله ی كاترها برش خورده وبه شكل گرانول درمی آیند. ضمنا این دستگاه اقدام به بازیافت مواد تولید ی مستعمل كه جنسآن ها ازپلی آمید می باشدمی كندوبه طریقی كه فوقا توضیح داده شدبه گرونول تبدیل می شوند كه ازكیفیت پایین تری نسبت به مواداولیه یا گرانول نو برخورداند كه ازآن ها برای تولید كالا‌ها با كیفیت پایین تر یادرجه دو استفاده می شود وگاهی اوقات كالا‌ی نوودرجه یك نیز باتركیب10% گرانول های ضایعاتی و90% موادنو درتولید استفاده می شوند.

گرانول های تولیدی ازظروف بزرگ به گونی های 25 كیلویی منتقل وسپس بسته بندی شده وبه انبارهای مربوطه منتقل می شوند.

2- انبار

1-2 انبارموارداولیه:

انبارموارد اولیه كه شامل مواد اولیه مورد مصرف درخط تولید تزریق می باشدكه به صور ت گرانول پلی آمید(p.p) در بسته های 25 كیلویی درانبار مواد اولیه طبقه بندی می شوند وهرگونه خرید ی كه قالبا صورت گرفته وبه انبار واردشده،‌ رسید انبارآن صادر می شود ودرصورت تحویل مواداولیه به خط تولید برگه ی خروج برای آن صادر می شودوهمانگونه كه درانبارمحصولا‌ت توضیح داده شدثبت موجودی ها به صورت دائمی است.

انبار مواد اولیه كه برای خط تولید اكسترودرمورداستفاده قرار می گیرد. شامل راهگاههای ارسالی ازخط تولید دستگاههای تزریق بوده ویامحصولا‌ت دفرمه شده ومستعمل،‌كالاها‌یی كه ازجنس پلی آمیدمی باشند درآن قرارداردكه می توانند به صورت فله ای ویابسته بندی می باشد.

سیستم حسابداری:

ضرورتهای حسابداری اساسا دركلیه سازمانها مشابه است واین به نوبه خود به تشابه شالوده سیستم هایی انجامیده است كه برای رفع ضرورتهای مزبور طراحی می شود. اكثر موسسات درطول سال عملیات مالی متعدد ومتنوعی راانجام می دهند كه تهیه فهرست كامل این عملیات به قدری مفصل می شود كه نمی تواند برای تصمیم گیرندگان مفید باشد. سیستم حسابداری دریك سازمان استقرار می یابدتاازطریق:

الف) ثبت كردن معاملا‌ت روزمره.

ب) طبقه بندی كردن این معاملا‌ت به گروه های همگن.

ج)خلا‌صه كردن این اطلا‌عات درگزارشهای حسابداری ساعات مورد نیاز رادراختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد.

البته جای یادآوری است كه سیستم های حسابداری براساس نیازهای خاص سازمانهای مختلف تغییر می یابند وتعدیل می شودو بدیهی است كه یك شركت بزرگ تجارتی سیستم پیچیده تری ازیك موسسه كوچك خدماتی دارد. استقرار سیستم حسابداری كارآمد دریك سازمان می تواند اطلا‌عات بیشتری رابه سرعت دراختیار مدیران وصاحبان سرمایه قرار دهد ازاین رو داشتن یك سیستم حسابداری موثر كه به وسیله حسابدار متخصص اداره شود اهمیت زیادی برای یك واحد اقتصادی دارد.بعدازاینكه سیستم حسابداری مستقرشد نتایج معاملا‌ت وعملیات مالی در فرمها ومدارك حسابداری ثبت می شود.

قلمرو حسابداری:

یكی ازالزمات ودرعین حال پیامدهای تكامل حسابداری توسعه نقش حسابداری دراداره ی امور واحدهای اقتصادی اعم ازواحدهای انتفاعی یاغیر انتفاعی است . زیرااعمال مدیریت صحیح وكارآمد وضرروزیان بدون اتكاءواستنادمدوام به اطلا‌عات مالی، ناممكن ویالا‌اقل كم حاصل است واین به نوبه خودحسابداری رااز نقش سنتی خود كه ثبت و گزارش رویداد وفعالیتهای مالی بوده به مبنایی اساسی درتصمیم گیری ارتقاء‌داده است. درسیر شتاب آمیز تكامل حسابداری دردوزمینه پیشرفت چشمگیر دیده می شود.

نخست : استفاده بیشتر ازعلوم دیگر وكاربرد فنون وابزارهای نوین برای تهیه وارائه اطلا‌عات مالی بادقت وسرعت هرچه بیشتر.

دراین زمینه استفاده روز افزون ازریاضیات كاربردی،‌اقتصاد،‌حقوق وبه ویژه مدیریت وكامپیوتر رادرحسابداری می توان نام برد..

دوم: تنوع موضوعات تخصصی حسابداری به شرح زیز قابل یادآوری است.

1-حسابداری مالی: كه به تشخیص، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص،‌گزارش وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی ونتایج عملیات واحدهای اقتصادی می پردازد.

2)حسابدرای مدیریت: آن بخش ازحسابداری است كه اطلا‌عات مورد نیاز مدیریت رابرای برنامه ریزی،‌اداره،‌كنترل عملیات یك سازمان فراهم می آورد.

3) حسابداری بهای تمام شده: آن بخش ازحسابداری است كه به تشخیص،‌ثبت،‌تجزیه وتحلیل وگزارش بهای تمام شده محصولا‌ت یا فعالیتهای معین می پردازد به حسابهای بهای تمام شده حسابداری صنعتی نیز می گویند.

4) حسابداری دولتی: آن شاخه ازحسابداری است كه به شرح اصول،‌ تشخیص،‌ثبت،‌تجزیه وتحلیل وگزارش وضعیت مالی ونتایج عملیات مربوط به دولت،‌ سازمانهای دولتی،‌شهرداریها وانجام عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات دربودجه كشور می پردازد.

5)حسابداری داخلی: رسیدگی،‌ارزیابی وارائه گزارش نسبت به عملیات حسابداری وسایر كنترل های مربوط به فعالیتهای یك واحد اقتصادی توسط كاركنان ، حسابرسی داخلی خوانده می شود. واحدحسابرسی داخلی جزء تشكیلا‌ت واحداقتصادی است كه درچهارچوب سیاستهای تعیین شده توسط مدیریت آن واحد انجام وظیفه می كند.

6)حسابرسی: رسیدگی های لا‌زم درچهارچوب اصول ورویه های پذیرفته شده حسابرسی وبارعایت الزامات قانونی نسبت به مدارك،‌دفاتر،‌اسناد وصورتهای مالی یك واحد اقتصادی است كه توسط حسابداری درستكار ودارای مهارت وصلا‌حیت حرفه ای ومستقل به منظور اظهار نظر درباره ی درستی قابلیت قبول صورتهای مالی مورد رسیدگی انجام می گیرد به شرط آنكه صورتهای مالی مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری وبارعایت الزامات قانونی كشور تهیه وارائه شده باشد.

حسابرسان مستقل جزء كاركنان واحدمورد رسیدگی نمی باشند ومعمولا‌ توسط صاحبان واحد اقتصادی وازطریق مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هدف ازحسابرسی مستقل،‌اظهار نظر نسبت به درستی وقابلیت قبول گزارهاشی مالی تهیه شده توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی است.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری استرس گزارش کاراموزی بررسی شركت ساینا مقاله بررسی پنیرسازی در اسكاتلند گزارش کاراموزی آشنایی با نحوه كار پرسها پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان