👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

1) تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در تاریخ 31/3/71 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و شماره 91000 مورخ 31/3/1371 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده است شرکت در تاریخ 31/3/71 با انتقال اموال و دارایی ها و تأسیسات آب مشروب از شرکت ها و دستگاههای قلبی و چهارچوب قانون نشان شرکت های آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار کرد.

2) فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرها و امورات تابعه است .

3) وضعیت اشتغال :

تعداد کارکنان دائم و موقت با شرح ذیل می باشد :

شرح 30/12/83 29/12/82

کارکنان دائم 686 نفر 708 نفر

کارکنان شرکت خدماتی 50 نفر 193 نفر

2) مبنای تهیه صورتهای مالی :

بر اساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب یکبار به تاریخ 29/12/71 و بعداً تحویل آبرسانیها در خصوص کلیه دارائیها تجدید ارزیابی شده و صورتهای مالی از آن تاریخ اساساً بر بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد تخصصی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .

3) خلاصه اهم رویه های حسابداری :

1-3 موجودی مواد و کالا = موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروه های اقلام مشابه ارزشیابی در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود بهای تمام شده موجودیها با به کارگیری روش میانگین تعیین می گردد.

2-3 سرمایه گذاریها = سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه ) شناسایی می شود .

3-3 دارائیهای ثابت شهود :

1-3-3 نحوه ثبت دارائیهای ثابت = دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود .

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درخواست یا عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد . در صورتیکه مبلغ آن با اهمت به عنوان مخارج سرمایه هایی محصوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود .

هزینه های نگه داری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استانداردهای عملکرد ارزیابی دارایی اولیه انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های اجرایی تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

دارایی های ثابت مشهود ایجاد یا خریداری شده از محل منابع طرح های عمرانی و ةیا سایر کمک ها در صورت اطمینان از احراز شرایط تا قبل از اتمان طرح تحت عنوان پروژه های در در جریان تکمیل در حسابها منعکس و پس از اتمام طرح و آغاز بهره برداری به حساب دارائی های ثابت مشه ود شرکت منظور می گردد.

اقساط :

مثلاً یک دارائی قبل از پایان عمر مفید خود از رده خارج شده از قبیل شکستن و آتش سوزی و ... با نظر کارشناسی هر شماره پلاکی را که در آن وارد می کنیم در ان هنگام استهلاک محاسبه نمی شود و اقساط انجام می گیرد.

اگر دارایی بلااستفاده باشد 30% مبلغ استهلاک برای آن در نظر می گیریم .

3) دارایی با قیمت 500 تومان باید 5 ساله مستهلک شود اگر بلا استفاده باشد به این ترتیب محاسبه می شود =

3=30%×100=5×500

نحوه ثبت یک پروژه در شرکت و عملیات مالی :

کارفرما

ارکان اصلی پیمانکاری پیمانکار

قرارداد ( طول مدت آن بیش از یک سال است)

مرحله 1) مطالعات مقدماتی طرح :

اگر مخارج مطالعات مقدماتی مبلغ 1.200.000 فرض می شود در دفتر روزنامه کارفرما به شرح ذیل ثبت زده می شود .

دفتر پیمانکار دفتر کارفرما

ثبتی ندارد هزینه مطالعات طرح 1.200.000

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی بانک طرح 1.200.000

مرحله 2) مطالعات تفضیلی طرح که همانند ثبت بالا زده می شود.

مرحله 3) اجرای طرح

1) ارجاع کار به پیمانکار

دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح = در صورتی که مخارج چاپ آگهی مناقصه و دعوت از پیمانکاران 900.000 ریال فرض می شود ثبت آن به شرح ذیل است :

دفتر پیمانکار دفتر کارفرما

ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرحی 90.000

پرداخت بابت درج آگهی بانک 90.000

فروش ةیا توزیع اسناد و ملاک مثبته = اگر فرض شود که پیمانکار برای خرطد اسناد شرکت در مناقصه مبلغ 30.000 ریال به مهندسان مشاور پردات کند ثبت آن به شرح ذیل است :

دفتر پیمانکار دفتر کارفرما

هزینه شرکت در مناقصه 30.000

خرید اسناد شرکت در مناقصه بانک 30.000 ثبتی ندارد

شرکت در مناقصه :

بانکها معمولاً برای مورد مناقصه شرکت در مناقصه در قبال وثیقه غیر نقدی حداقل 2% بیش از مبلغ ضمانتنامه وثیقه دریافت می کنند اگر مبلغ ضمانتنامه 500.000 ریال ( معادل 5% مبلغ پیمان ) و کارفرد صدور آن 25.000 فرض شود ثبت آن در صفحه بعد :

دفتر پیمانکار دفتر کارفرما

هزینه شرکت در مناقصه 25.000 ثبتی ندارد

کارفرد بانک بابت صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه بانک 25.000

ح انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه 500.000

نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری :

با توجه به گسترش بافت شهری شرکت آب و فاضلاب طبق برنامه های از قبل تعیین شده اقدام به ایجاد هر یک از مراحل خط تولید آب می نماید .

ایجاد این چنین تأسیساتی پس از عدد قرار داد توسط امور بازرگانی و قراردادهای شرکت به پیمانکار واگذار شده و مراحل اجرا توسط پیمانکار به نظارت مهندسین مستقر در معاونت فنی به صورت وضعیت های تأیید شده به معاونت مالی و پشتیبانی ارجاع می گردد در مرحله بعدی صورت وضعیت توسط کارشناسان اداره صدور اسناد مورد تزه و تحلیل قرار گرفته و پس از اطمینان از صحت کار اقدام با صدور سند می نماید.

ثبت زیر مربوط به یک صورت وضعیت می باشد .

پروژه در جریان تکمیل (شماره1) * *

10% حسن انجام کار * * *

بیمه * * *

مالیات * * *

پیش پرداخت * * *

خالص صورت وضعیت * * *

پروژه در سال اجرا تا پایان عملظیات در دفاتر امور مالی به صورت در جریان تکمیل ثبت و تا پایان پروژه و تحویل قطعی همین روند ادامه پیدا می کند.

در مرحله تحویل قطعی پروژه عملیات جهت در دفاتر امور مالی :

تأسیسات ( هر یک از مراحل ) * *

پروژه در جریان تکمیل * *

در هر یک از صورت وضعیتهای پیمانکار 10% به عنوان جسن انجام کار کسر و حسابی به نام سپرده حسن انجام کار ثبت گردیده و پس از تحویل پروژه 5% از 1% کسر شده به پیمانکار مسترد می گردد .

کدینگ

گروه – کل – معین – تفضیلی

حسابداری

اسناد – مرور حسابها – تغییر سال مالی – گزارشات جامع – تسهیلات

روی گزینه صدور اسناد کلیک کرده و سند خود را ابتدا با مشخص کردن شمار عطف ( شماره سند) به ثبت می رسانیم .

ممیزی :

یکی از فعالیـ آن در خصوص پرداخت اجاره به کسانی که ساختمان خود را در اختیار شرکت قرار داده اند تا از آن استفاده کنند .

ابتدا مدرک که در آن درخواست اجاره کرده اند تا به آن اشخاص که ساختمان خود را در اختیار شرکت آنها گذاشته از هزینه اجاره به آنها پرداخت کنند مشاهده می کنیم ابتدا تاریخ آن را با آن قرارداد منعقد شده بررسی کرده اگر تاریخ قرارداد گذشته باشد آن را ثبت نمی

کنیم تا پرداخت شود. اگر تاریخ منعقد شده 1 ماه باشد هزینه اجاره آن را برای یک ماه حساب می کنیم ولی اگر برای سه یا چهار ماه به تعداد ماه های پرداخت نشده حساب می کنیم .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازه نگهبان – انواع سازه نگهبان بررسی رنگ و حالت الكترونی مولكولها مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه های بهبود مدیریت کیفیت پاورپوینت بررسی وضعیت وسایل حفاظت فردی دانلود تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 48 ص