👈 فروشگاه فایل 👉

مونوگرافی ایل بختیار (بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مونوگرافی ایل بختیار (بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی)

فهرست مطالب

موضوع

شماره صفحه

مقدمه:

2

تعاریف ازمردم شناسی

4

روش تحقیق

6

فصل اول: زندگی كوچ نشینی در ایران

كوچ- ایل عشیره

9

تعریف كوچ نشینی

10

انواع كوچ نشینی- علل كوچ- زمان كوچ

12

چرا قوم بختیاری ولی را به این نام را می خواندند

21

فصل دوم: كلیات

منطقه بختیاری

29

تشكیلات سازمانی

37

سلسله مراتب ایلی

39

تقسیمات ایلی

41

جمعیت و ویژگی های آن

44

فصل سوم: فعالیت و اشتغال

مبانی نظری فعالیت و اشتغال

56

فعالیت ها و مبانی تقسیم كار

57

فصل چهارم: كشاورزی و دامداری

سال- واحد، بهره برداری دامی در ایل بختیاری

68

الف- دامداری

69

تعداد دام

69

نگهداری- تعلیف و تغذیه دام

70

نگهداری طیور

76

ب: زراعت و باغداری

77

چگونگی بهره برداری از زمین

80

مالكیت اراضی كشاروزی

86

فصل پنجم: صنایع دستی

الف: صنایع بافندگی

1-تكنیك بافت منسوجات

بافت پوشش چادر

چوقا بافی

92

2-تكنیك بافت قالی

92

3-تكنیك بافت گلیم

93

ب: سبد بافی

93

نتیجه گیری در مورد صنایع دستی

94

فصل ششم: مسكن

1-ساخت فیزیكی چادر

99

2- نحوه اتصال بندهای چادر به زمین

102

فصل هفتم: خوراك

الف: نان

105

ب: خورش

109

فصل هشتم: پوشاك

الف: پوشاك مردان

115

ب: پوشاك زنان

117

فصل نهم:

موقعیت كودكان در بختیاری

132

موقعیت و مقام زن در بختیاری

123

فصل دهم

خواستگاری و شیوه عروسی در ایل بختیاری

127

شیوه مراسم سوگواری در بختیاری

131

فصل یازدهم

طب و بهداشت

136

فصل دوازدهم

خانواده در جامعه عشایر ایران

140

خانواده هسته ای یا زن و شوهری

143

خانواده گسترده

144

خانواده گسترده در میان خوانین

144

فصل سیزدهم: اعتقادات و باورها

دین باوری در بختیاری

148

مراسم طلب باران (كل الیكوسه) مراسم چهل كچلون

156

فصل چهاردهم: موسیقی بومی و رقص های محلی

رقص عروس

161

رقص دستمال

162

رقص تند

162

رقص مجسمه ای

163

پیشنهادات

164

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت پاوپوینت فصل 7 علوم پایه پنجم ابتدایی گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران تحقیق شبکه