👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلا

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار............................... 1

چکیده.................................. 2

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه.................................. 4

بیان مسئله پژوهش....................... 4

اهمیت پژوهش............................ 5

اهداف پژوهش............................ 6

سؤالات و فرضیه های پژوهش................ 6

تعاریف اصطلاحات و مفاهیم............... 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ................................. 11

شناخت سیستم نت......................... 11

خصوصیات یک سیستم نت.................... 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات...... 17

سیستم تعمیرات اضطراری.................. 17

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه...... 17

نگهداری بهره ور جامع................... 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه...... 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه..... 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق........... 22

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

در سازمان............................. 26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 28

بررسی پژوهش های مشابه ................. 28

روش پژوهش.............................. 28

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ................................. 31

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری........ 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری......... 31

حجم نمونه و روش تعیین آن............... 31

ابزارهای اندازه گیری................... 31

روایی و پایایی ........................ 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها.............. 33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه ................................. 37

توصیف داده ها.......................... 37

تجزیه و تحلیل داده ها.................. 38

بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی 50

نتایج.................................. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.................................. 61

مروری بر کلیات تحقیق................... 61

نقد و بررسی از یافته های پژوهش ........ 62

محدودیت ............................... 66

پیشنهادات و کاربرد .................... 67

منابع

فارسی.................................. 70

انگلیسی................................ 71

پیوست ها

پیوست شماره 1.......................... 72

پیوست شماره 2.......................... 73

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-2 – اهمیت امور نت..................... 12

شکل 2-2- توالی نت........................... 23

شکل 1-5- نمودار پیشنهادی (الف).............. 67

شکل 2-5- نمودار پیشنهادی (ب)................ 68

جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران......... 39

جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران...... 39

جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی............... 41

جدول 4-4- فراوانی متغیر تکنولوژی........... 41

جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار................. 43

جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار.............. 43

جدول 7-4- شاخص متغیر فرهنگ.................. 45

جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ............... 45

جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 47

جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 47

جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت 57

جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت.............. 58

جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان......... 59

نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران....... 40

نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی............. 42

نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار............... 44

نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ................ 46

نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت 50

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظم بخشی رفتار پرسشنامه سازگاری زن و شوهر چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش کم توانی هوشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی ورودی شهرها