👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

- عنوان تحقیق: ............................ 1

- موضوع تحقیق ............................. 1

- بیان مسئله .............................. 2

- تعاریف نظری ............................. 5

- ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق ............... 6

- اهداف تحقیق ............................. 8

مقدمه .............................. 9

فصل دوم

- جشن ماهیانه ............................. 12

- آتش بطور عموم ........................... 20

- آتش در اوستا ............................ 21

- داوری یا بازشناسی آتش ................... 23

- انتقال آتش .............................. 24

- نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان ...... 25

- انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش ........................................... 31

- دَرِ مهر .................................. 32

- روشنایی و تاریكی ........................ 35

- آتش نزد اقوام مختلف ..................... 37

- اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن .. 38

- آتش در زمان مادها ....................... 43

- آتش در زمان هخامنشیان ................... 43

- آتش در دوره ساسانیان .................... 44

- آتشكده .................................. 45

- انواع آتشكده ............................ 47

فصل سوم:

- چهارشنبه سوری ........................... 47

- آجیل مشكل گشا ........................... 53

- فال كوزه ................................ 55

- آش نذری ................................. 56

- كجاوه اندازی ............................ 57

- شال اندازی .............................. 58

- فالگوش .................................. 59

- قاشق زنی ................................ 60

- تطهیر و خانه تكانی ..................... 61

- بخت گشایی ............................... 62

فصل چهارم:

- جشن سده ................................. 65

- سبب نامیدن این جشن به سده .............. 66

- مراسم جشن سده ........................... 67

- نام سده ................................. 72

- انگیزه های داستانی جشن سده .............. 73

- نوسده، برسده ............................ 74

- جشن سده د ردوران اسلامی .................. 77

- برگزاری جشن سده در دوران اسلامی .......... 78

مراسم جشن سده میان زردتشتیان .............. 79

- جشن سده پس از ساسانیان .................. 83

فصل پنجم:

- جشن های آتش آذرگان، شهریورگان ........... 87

- آذرگان یا آذرخش ......................... 90

- اردیبهشت گان، گلستان جشن ................ 91

- منابع و مآخذ ..................... 93

👇محصولات تصادفی👇

بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز استراتژی های بازاریابی در مرحله رشد بازار ویژه شرکت های پیرو دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) بلوتوث چیست؟ فایل پاورپوینت تاریخچه بازی المپیک باستان