👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ژئولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ژئولوژی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اوّل : رئولوژی مواد پلیمری

1-1 تاریخچه پیدایش رئولوژی.....................

1-2 مواد از دیدگاه رئولوژی.....................

1-2-1 پدیده‌های رئولوژیكی..................

1-2-2 تنش تسلیم در جامدات.................

1-2-3 تنش تسلیم در رئولوژی................

1-2-4 تقسیم بندی مواد.....................

فصل دوّم : آمیزه‌های پلیمری

2-1-1 مقدمه ...................................

2-1-2 تعاریف..................................

2-1-3 روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری..............

2-1-4 رفتار اجزا آمیزه‌های پلیمری...............

2-1-5 امتزاج پذیری آمیزه‌های پلیمری.............

2-1-6 سازگاری آمیزه‌های پلیمری..................

2-1-7 سازگاری بواسطه افزودن كوپلیمر............

2-1-8 روشهای تخمین سازگاری و امتزاج پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری.........................................

2-1-9 كریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری...........

2-2-1 رئولوژی پلیمرها..........................

2-2-2 رئولوژی آمیزه‌های پلیمری .................

2-2-2-1 مقدمه ............................

2-2-2-2 ویسكوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری

2-2-2-3 معادلات تجربی ویسكوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری.........................................

2-2-2-4 جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری.

2-2-2-5 الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری....

فصل سوّم : خاصیت ویسكوالاستیك خطّی

3-1 مقدمه .....................................

3-2 مفهوم و نتایج از خاصیت خطی بودن ...........

3-3 مدل ماكسول و كلوین ........................

3-4 طیف افت یا آسایش...........................

3-5 برش نوسانی.................................

3-6 روابط میان توابع ویسكوالاستیك خطی...........

3-7 روشهای اندازه‌گیری..........................

3-7-1 روشهای استاتیك......................

3-7-2 روشهای دینامیك: كشش نوسانی..........

3-7-3 روشهای دینامیك: انتشار موج..........

3-7-4 روشهای دینامیك: جریان ثابت .........

فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن

4-1 مقدمه .....................................

4-2 مدل پالیریَن (Palierne model) ..................

4-3 نتایج تجربی و بحث .........................

منابع و مراجع

👇محصولات تصادفی👇

سیستم نوین سازه های بتن آرمه ICF پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک زندگی زنان باردار مقاله رقابت پذیری در زنجیره تامین گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) توضیح در مورد نرم افزار Ulead Video Studio