👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی برنامه ریزی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی برنامه ریزی شهری

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار ...................................

مقدمه ......................................

بررسی قطعه زمین مسكونی (یاخته)..............

تأثیر عوامل كلان بر قطعه بندی زمین: .........

تناسب اجتماعی

1- الگوی سكونت............................

2- جمعیت .................................

3- خانوار ................................

4- اقشار اجتماعی .........................

5- گرایشهای سكونت.........................

6- وجوه شرعی .............................

7- واحد همسایگی...........................

تناسب اقتصادی

1- اقتصاد ساختمان.........................

2- گروههای درآمدی.........................

3- قیمت زمین..............................

4- هزینه های تأسیسات شهری ................

5- اقتصاد شهری ...........................

اقلیمی ..................................

كالبدی ..................................

1- قواعد و مقررات ........................

2- مشخصات زمین............................

3- قطعه بندی مناسب زمین ..................

3-1- حركت افقی ...........................

3-2- حركت عمودی ..........................

جمعبندی

1- عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر .........

2- ارتباط یاخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندی

3- تراكم ساختمانی ........................

4- مشخصات قطعات زمین .....................

5- تراكم شهری ............................

6- توضیحات مربوط به جدول 2-5 .............

7- روش اجرائی قطعه بندی ..................

8- بلند مرتبه سازی .......................

منابع....................................

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی در مورد سلفی ها دانلود پاورپوینت مخاطره و بازده (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها دانلود پاورپوینت طراحی پایگاه داده با استفاده از مدل داده ای REA راههای برطرف کردن رفتار ناپسند در دانش آموزان