👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

به منظور سنجش رفتارهای پرخطرجنسی در نمونه مورد پژوهش از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی(1389) در2 حالت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

پرسشنامه مذکوردارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینهای و پنج گزینهای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطرجنسی ده سؤال می باشدکه نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 0 تا 4 و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از0 تا 3 متغیر می باشدکه در مجموعه نمرهی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد به گونه های که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می باشد. این پرسشنامه میزان رفتارهای پرخطرجنسی را در ابعاد عدم استفاده ازکاندوم در هنگام روابط جنسی، مصرف موادمخدر در حین رابطه، شرکای جنسی زیاد، روابط جنسی غیرمعمول(مقعدی و دهانی) موردسنجش قرارمی دهد. جهت بررسی روایی محتوایی بعد از تهیه سؤالات براساس پیشینه موجود از ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشجویان دکتری خواسته شده است که سؤالات را ازنظر محتوایی بررسی و اصلاح کنند. همچنین از40 نفر معتاد خواسته شده است تا موارد مبهم و نامأنوس پرسشنامه را جهت اصلاح مشخص نمایند. پایایی پرسشنامه به روش باز آزمایی0/68 محاسبه شده است و آلفای کرونباخ آن86% می باشد(زارعی، خاکباز و کرمی،1389).

پرسشنامه زیر برای پژوهش در زمینه آسیب های اجتماعی تهیه شده ، لذا خواهشمنداست ضمن ارائه پاسخ صادقانه، در جواب دادن به سوالات نکات زیر را رعایت فرمائید.

👇محصولات تصادفی👇

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه :بررسی موردی جواز عمامه طرح مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی پاورپوینت بررسی بنه ، میوه درخت سقز مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین شاخص های تقسیمات محله ای جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی