👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی دارای6 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده است. این آزمون 84 سؤال و 6 عامل را دربر می‌گیرد. شرکت­کنندگان در مقیاسی 6 درجه‌ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. ریف برای بررسی روایی ابزار و سنجش رابطۀ آن با سنجه‌هایی که صفات شخصیتی را می‌سنجیدند، و در ضمن شاخص بهزیستی روانشناختی نیز به شمار می‌رفتند، از سنجه­هایی مانند مقیاس تعادل عاطفی برادبورن (1969)، رضایت زندگی نیوگارتن (1965)و حرمت خود روزنبرگ (1965) استفاده کرد.

این آزمون از 6 خرده مقیاس تشکیل شده است: خرده مقیاس رضایت از زندگی که متشکل از 19 سئوال است، خرده مقیاس معنویت که دارای 13 سئوال است، خرده مقیاس شادی و خوش بینی که 19 سئوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده است، خرده مقیاس رشد و بالندگی فردی که شامل 8 سئوال است. خرده مقیاس ارتباط مثبت با دیگران که متشکل از 8 سئوال است وبالاخره خرده مقیاس خود، پیروی از 10 سئوال را شامل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

اختلالات وابسته به مواد تست کنکور سالهای اخیر سراسری و آزاد مجموعه تاریخ (2) گزارش كارآموزی اصلاح بذر و نهال(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) مقاله MP3 Player تحلیل یک دال تعمیر شده تخت مبتنی (لكه‌گیری شده) به روش اجزاء محدود