👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

فهرست

§1مقدمه

§2زیستشناسی

§3چرخه زندگی

§4سرخورطومی های بالغ

§5خسارت

§6مدیریت تلفیقی آفات

§7استفاده از واریته مقاوم

§8مبارزه شیمیا ئی

§9نوع حشره كشها

§10منبع

§مقدمه:یکی ازآفات مهم برگ یونجه سرخرطومی برگ یونجه است که دراکثرمناطق یونجه کاری کشور شیوع دارد.میزان خسارت سرخرطومی یونجه درایران دقیقاتعیین نشده ولی می توان گفت که۶۰درصدازخسارت های کلیه آفات یونجه مربوط به سرخرطومی می باشد.زمانی که میزان آلودگی مزارع بالااست مدیریت مبارزه بااین آفت درطول سال اهمیت دارد.باتوجه به این که دربعضی سالها خسارت سرخرطومی یونجه ازنظراقتصادی مهم نیست لازماست که زارعین باراهنمایی های مدیریتی وتوصیه های عدم استفاده ازسموم حشره کش آشناشوند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب دانلود پاورپوینت فرایند اجتماعی کردن (فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکنترلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت اقلام تعهدی در موقع خواستگاری از چی صحبت کنیم؟