👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آزمایش محاسبه خیز تیرها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آزمایش محاسبه خیز تیرها

هدف آزمایش: بدست آوردن خیز تیرها تحت بار گذاری های متفاوت با تكیه گاههای متغییر

وسایل آزمایش: دستگاه اندازه گیری خیز- تیر (برنجی-فولادی-آلومینیومی)انواع وزنه-آولیس

شرح آزمایش:تیرآزمایشگاهی را با طول معین و سطح مقطع مستطیلی را برداشته و ضخامت انرا توسط

آولیس اندازه گیری می آنیم . تیر ما با قطعه های مساوی 5 سانتی متر تقسیم شده است.تیر را درفاصله معین

روی تكیه گاه قرار داده و دستگاه را صفر آرده و اماده برای انجام ازمایش می شویم.

0 آیلوگرم نیرو وارد میكنیم و خیز را / سپس بار گذاری روی تیر را انجام میدهیم.بدین صورت آه به اندازه 5

از روی دستگاه میخوانیم و این آار را تكرار میكنیم.از طرف دیگر با استفاده از فرمول خیز در تیرها؛خیز در

هر نقطه را حساب میكنیمو با مقدار آزمایشگاهی مقایسه میكنیم وگراف مربوطه را رسم میكنیم.

را دست اورده آه مقدار مدول الاستیسیته ما خواهد بود. E=tanα= P/Y از روی نمودار

P : درمحاسبه خیز تیرها از روابط زیر استفاده میكنیم

Y=PL³ / 48EI

L/2 L/2

P x<a Y=pbx(x²+b²-l²)6EI

a b

x

a p

x>a Y=pa(l-x)(x²+b²-2lx)/6EIL

L

x

p

x a Y=pax(d²+x²)/6Eid

d

2

تا نزدیكترین P فاصله نیروی :a b . فاصله تكیه گاهها تا خیز سنج :X . طول تیر : L در روابط فوق

ممان اینرسی خواهد بود. I :. مدول الاستیسیته :E تكیه گاه

در آزمایش ذیل آه از نوع 1 میباشد داریم

L= 50CM 25 میباشد .تیر را روی تكیه گاه در فاصله *5 MM² تیر نمونه ما یك تیر برنجی به مقطع

میگذاریم .

👇محصولات تصادفی👇

چگونه علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های 2و3 پاورپوینت هوش مصنوعی پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل