👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق فوق العاده جامع و کامل برآورد آمادگی الکترونیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چرا آمادگی الکترونیکی؟

تعریف آمادگی الکترونیکی

اهداف آمادگی الکترونیکی

زیرساختار الکترونیکی

اقتصاد الکترونیکی

جامعه الکترونیکی

حکومت الکترونیکی

اجزای آمادگی الکترونیکی/ انتخاب نشانگرها

نشانگرهای مطالعات مختلف جهانی

تکامل معیارها

شناسایی معیارها

انتساب یک پایه به معیار

دسته بندی معیارها

راهبردهای جمعآوری داده

کمّی

کیفی

استاندارد سازی دادهها

مقداردهی وزنها

وزنهای یکسان

وزنهای فردی/ ذهنی

وزنهای عینی/ بیرونی

رده بندی و تحلیل قیاسی

جمع بندی

مراجع و منابع

گزیده از تحقیق حاضر

موفقیت در عصر اطلاعات بسته به این است که اطلاعات و فناوریهای ارتباط تا چه حدی در کل جامعه مجتمع گشته است. با شروع پذیرش و فهم کاربردهای فاوا توسط افراد طرحهای ارزشمندی ارائه میگردد. این تغییر خلق و رفتار ما را به سوی راه حلهای خلاق و مدلهای جدیدی رهنمون میسازد که میتواند به سرعت شیوه عملکرد تجارت، بیمارستانها، مدارس و دولتها را تغییر دهد.

آمادگی الکترونیکی یک جامعه میتواند به عنوان درجه توانایی جامعه برای شرکت در مزایا و فرصتهای یک جامعه مبتنی بر دانش، و پذیرش رقابتهایی که چنین محیطهایی مطرح میسازند دیده شود. میتوانیم به صورت رسمی آمادگی الکترونیکی را اینگونه تعریف کنیم:

...درجه ای که یک جامعه میتواند به آن اندازه در دنیای شبکه ای مشارکت نماید. این درجه توسط قضاوت پیشبرد نسبی در مهمترین حوزه ها برای پذیرش فاوا و مهمترین کاربردهای آن تعیین میگردد.

زیرساختار الکترونیکی

اگر هدف زیرساختار الکترونیکی باشد آنگاه باید بر روی موسسات، سخت افزار و نرم افزار تمرکز کرد. در اینجا آمادگی الکترونیکی به معنی رایانه ها و دسترسی میباشد. برای اینکه آماده الکترونیکی باشیم و بر روی فاصله رقمی پلی بزنیم به سخت افزار رایانه ای و دسترسی به شبکه نیاز داریم و دولتها و پیشگامان خصوصی باید آن را تهیه کنند

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی (دیسک افست) مبانی نظری در باب سازه دلبستگی تاریخچه کامپیوتر چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بیماری قلبی کتاب سئو چیست؟ آموزش سئو و بهینه سازی سایت