👈 فروشگاه فایل 👉

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

ارتباط با ما

... دانلود ...

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2

صورت‌ جریان‌ وجوهنقد

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به ‌”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و

بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

6 . كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید صورت‌ جریان‌ وجوهنقد را طبق‌ الزامات‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد

تهیه‌ و آن‌ را بهعنوان‌ یك‌ صورت‌ مالی‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ كنند.

تعاریف‌

11 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است:

وجهنقد‌: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانكها و مؤسسات‌ مالی‌ اعماز ریالی‌ و ارزی‌

جریـان‌ وجهنقد‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا كاهش‌ در مبلـغ‌ وجهنقد

فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌: عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از كاركنان‌ .

فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: عبارت‌ از فعالیتهایی‌ است‌ كه‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و تركیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ (بجز اضافه‌ برداشتهای‌ منظور شده‌ در محاسبه‌ وجهنقد)، گردد.

جریانهای‌ وجهنقد ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ و نیز آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ نقدی‌ است‌ كه‌ ماهیتاً به‌طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریانهای‌ نقدی‌ صورت‌جریان‌ وجوهنقد نباشد .

جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌: به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجهنقد اطلاق‌ می‌شود كه‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ است‌، از عملیات درحال تداوم واحد تجاری‌ ناشی‌ می‌شود و اقلامی‌ را دربر می‌گیرد كه‌ بهمنظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌پذیری‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. این‌اقلام‌ لزوماً با اقلام‌ استثنایی‌ مندرج‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارتباط‌ ندارد.

طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوهنقد

14 . صورت‌ جریان‌ وجوهنقد باید منعكس‌كننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌

زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ مالیات‌ بردرآمد،

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعكس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ كل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.

15 . صورت‌ جریان‌ وجوهنقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجهنقد باشد.

گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌

21 . واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بكارگیری‌ یكی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ كنند:

الف‌. روش‌ مستقیم‌ كه‌ بهموجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوهنقد دریافتی‌ و پرداختی‌ برحسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شودیا

ب . روش‌ غیرمستقیم‌ كه‌ بهموجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:

ـ اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ كه‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌، و

ـ اثر اقلامی‌ كه‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد

22 . برای‌گزارش‌ خالص‌ جریان‌ وجوهنقد ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در روش‌ مستقیم‌، دریافتهـا و پرداختهای‌ نقـدی‌ عملیاتی‌ (ازقبیل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از مشتریان‌، پرداختهای‌ نقـدی‌ به‌ فروشندگان‌ و پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ كاركنان‌ یا ازجانب‌ كاركنان‌)كه‌ تشكیل‌دهنده‌ خالص‌ جریان‌ وجوهنقد ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌، به‌طور جداگانه‌ درصورت‌ جریان‌ وجوهنقد ارائه‌ می‌شود. در گزارشگری‌ به‌روش‌ غیرمستقیم‌، با انجام‌ تعدیلاتی‌ در سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دررابطه‌ با موارد مندرج در صفحه بعد، جریان‌ خالص‌ وجهنقد ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ محاسبه‌ می‌شود:

الف‌. اقلام‌ با ماهیت‌ غیرنقدی‌ ازقبیل‌ هزینه‌ استهلاك‌ و هزینه‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ كاركنان.

ب‌ . اقلامی‌كه‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌، لیكن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آن‌ به‌ ترتیب‌ در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ است‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعكس‌، ازقبیل‌ افزایش‌ یا كاهش‌ مانده‌ موجودی‌ مواد و كالا و حسابهای‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ عملیاتی‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌ و نیز افزایش‌ یا كاهش‌ مانده‌ پیش‌پرداخت‌ هزینه‌ و خرید كالا و پیش‌دریافت‌ درآمد و فروش‌ كالا نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌.

23 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ كه‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

24 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ كه‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجهنقد ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.

25 . در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌، تبعیت‌ از الگوهای‌ زیر ضروری‌ است‌:

الف‌. درصورت‌ كاربرد روش‌ مستقیم‌، اجزای‌ تشكیل‌دهنده‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوهنقد ارائه‌ شود و صورت‌ تطبیق‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ ازطریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

ب . در صورت‌ كاربرد روش‌ غیرمستقیم‌، خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشیاز فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوهنقد نمایش‌ یابد و صورت‌ تطبیق‌ آن‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ ازطریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

29 . نمونه‌ اقلامی‌ كه‌ تحت‌ سرفصل‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ ارائه‌ می‌شود، به‌شرح‌ زیر است:

الف‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:

- سود و كارمزد دریافتی‌، و

- سود سهام‌ دریافتی

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:

- سود و كارمزد پرداختی‌

- سود سهام‌ پرداختی‌، و

- حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌شرط‌ تملیك‌ پرداختی‌ كه‌ هزینه‌ تأمین‌ مالی‌ محسوب می‌شود.

مالیات‌ بردرآمد

32 . جریانهای‌ نقدی‌ منحصر به‌ پرداختها یا علی‌الحسابهای‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بردرآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و دربرگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها كه‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌

33 . نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌شرح‌ زیر است:

الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصلاز فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشاركت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصلاز فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

- دریافتهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانكی‌.

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصلاز وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:

- پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشاركت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

- پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

- سپرده‌گذاری‌ نزد بانكها درقالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌.

- وامهای‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.

....

👇محصولات تصادفی👇

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 15 نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 5 بررسی موضوع طلاق دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پرسشنامه نگرش ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان