👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شبکه GSM

ارتباط با ما

... دانلود ...

سیستم GSM از تركیب 3 زیر سیستم اصلی بوجود آمده است :

1-زیر سیستم شبكه

2-زیر سیستم رادیویی

3-زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری

در سیستم GSM برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبكه بامنابع مختلف وتجهیزات زیر ساختار سلولی ، نه تنها رابطی هوایی بلكه چندین رابط اصلیدیگر برای مرتبط كردن قسمتهای مختلف این سیستم تعریف

شده است.

فهرست مطالب

بخش اول مقدمه ای بر ساختار شبکهGSM

1-1:شبکه ……...…….……………………………......……………………..GSM2

:1-1-1زیر سیستم شبكه………….…………………..………………………………3

:1-1-2زیرسیستم رادیویی………………...……………..……………………..………4

1-2: معماری شبکه5………………………..……………………..…………………...

)MS:1-2-1واحدسیار) ……………………………......………………..……………5

6………………………………...……....………..…………………….BSS :1-2-2

……………...…………………..………………..………………...BTS :1-2-2-16

………………………....………..………………..……………….BSC : 1-2-2-28

) NSS: 1-2-3 زیرسیستم سوئیچینگ و شبکه) ……………….….…….………..………...8

) MSC:1-2-3-1مرکزسوئیچینگ موبایل) …………….…….……..………..…………11

:1-3 مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه…………..……………….……...……….. GSM11

: 1-3-1مشخصات فرکانسی…………………..…..……….…………..…….…. GSM11

:1-3-2نواحی شبکه…………………...……………………………..………………12

: 1-3-2-1سلول………………...…………………..……………..………………..12

: 1-3-2-2ناحیه موقعیت…………...…………………….....……...(Location Area)24:1-3-2-3 ناحیه سرویس……………...……………………...………...…..….. MSC24

: 1-3-2-4ناحیه تحت پوشش شبکه…………..……………………………… (PLMN)25

:1-4 مدولاسیوندر………...……………………………..…….....…………. GSM25

:1-5کانالهای فیزیکی و منطقی در…...…………………………………..……… GSM26

: 1-5-1کانال فیزیکی و مشخصات آن……………………………………………………26

:1-5-2کانالهای منطقی………………………………………………..……………27

:1-5-2-1کانالهای ترافیکی………….……………………………..………..……….28

: 1-5-2-2کانالهای کنترلی(CCH)……….………….……….…………………….28

:1-5-2-3کانالهای مخابرهای………….………………..……………………..(BCH)28

:1-6انتشار امواج رادیویی………..…………………..…………………..…………...29

:1-6-1 پلاریزاسیون………………………….……………………..……………...29

:1-6-2انواع انتشار…………………………..……………………..………………30

:1-6-3محاسبه افت مسیر فضای آزاد………………………….………………..……...31

: 1-6-4 اثر محیط روی انتشار امواج………….………………………………..………31

:1-5-5مدل هاتا-اکوما را برای انتشار در موبایل……….………………….………………32

1-7: بودجه لینک……….………………………………..………...……………..33

: 1-7-1مقدمه………………………...………………..…………………………33

1-7-2بودجه توان درمسیر..………………………...…………………... Downlink34

: 1-7-3بودجه توان درمسیر…………………………...……………..……... Uplink35

بخش دوم تعریف بهینه سازی و الگوریتم فرآیند بهینه سازی

: 2-1بهینه سازی چیست؟………………………….……………..………………...37

:2-2اهداف بهینه سازی………………………….………......…………..…………37

: 2-3دلایل بهینه سازی………………………….……………...……..……………38

:2-4الگوریتم بهینه سازی………………………….……………..…………………38

: 2-5مدیریت عملکرد و بهینه سازی………………………….……………..…………41

بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

: 3-1پارامتر در شبکه موبایل چیست؟………………………….……………..………..44

: 3-1-1پارامترهای شناسه…………………………………...(Identifier Parameter)44

: 3-1-2پارامترهای عملکردی و وظایفی…….……………….…(Functional Parameter)45

: 3-1-3پارامترهای تایمری5…….………………………………... (Timer Parameter)4

: 3-1-4پارامترهای شمارنده………..…………………………...(Counter Parameter)46

:3-1-5پارامترهای آستانه……….…………….……………. (Threshold Parameter)46

: 3-1-6پارامترهای اندازهگیری………..…..………………(Measurement Parameter)46

: 3-2پارامترهای شناسه شبکه…….……………….…………………..………..GSM46

: 3-2-1پارامترهای شناسه مشترك…….……………………………………..………..47

: 3-2-1-1شناسه مشترك موبایل بین المللی……………………………………( IMSI )47

: 3-2-1-2شناسه مشترك موبایل موقتی………………………………………( TMSI )47

: 3-2-1-3شماره بین المللی…………………………………………( MSIDN ) MS47

: 3-2-2پارامترهای شناسه تجهیزات……….……………...…...……………..………...48

: 3-2-2-1شناسه تجهیزات موبایل بین المللی……………………..…………….( IMEI )48

: 3-2-3پارامترهای شناسه مسیریابی مکالمه……………………...…………………..…..48

: 3-2-3-1پارامتر………..……………..……………………..……………... LAC 48

3-2-3-2پارامتر………..………………………………..…………………..LAI 48

: 3-2-3-3پارامترشماره مسیریابی مشترك موبایل…………………...…………..MSRN49

: 3-2-4پارامترهای سلول مشترك…….……………….…………………..…………..49

:3-2-4-1پارامتر شناسه سلول…………………………………………..……………49

: 3-2-5پارامترهای ساختار کانال سلول…………………….…………………..………50

: 3-3عملکرد MS در…….……………….…………………..……….. Idle Mode50

: 3-3-1اطلاعات51 ………...………………………………..………………..BCCH

:3-3-2انتخاب سلول…….…………………………...Cell Selection /Reselection52

:3-3-3مدیریت موقعیت….………………….……………(Location Management )57

:3-3-3-1الگوریتم مدیریت موقعیت…….………………..…………………..………..57

: 3-3-3-2نواحی موقعیت…………………….…….……………..………….GSM58

:3-3-4درخواستهای…….……………….…………………….Location Update58

: 3-3-5الگوریتم فراخوانی….…………………….………………..…………….…59

:3-3-5-1انواع پیامهای فراخوانی…………………….…………………..…….…….59

: 3-3-5-2فراخوانی و دریافت غیرپیوسته………………….………..( Paging & DRX )60

:3-3-6محاسبات پارامترهای بکارگیری فراخوانی….………………….………….……….61

: 3-3-6-1محاسبه ظرفیت فراخوانی…………………………………….……(Paging)61

3:-3-6-2محاسبه اندازه و ابعاد موردنیاز کانال فراخوانی….…………………..……...(PCH)62

:3-3-6-3محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال….………………….……………..AGCH62

:3-3-7پارامترهای کلیدی فراخوانی……………………...…………………..(Paging) 63

:3-3-7-1پارامتر الگوریتم تکرار فراخوانی )پارامتر…..…………………….……….( MSC63

:3-8الگوریتم و پارامترهای دسترسی به شبکه…….………………….…………………..64

:3-8-1توالی دسترسی به شبکه………………………..………………..……………64

….………………………………..……..………………...IMSI Attach: 3-8-264

………………………………………..…………………IMSI Detach : 3-8-365

………………………………………..……………..Location Update : 3-8-465

……….……………………………Cell Measurement And Handover : 3-8-566

: 3-8-6پارامترهای دسترسی به شبکه…...…………………………………..….……...66

:3-8-6-1پارامترهای دسترسی…………………………...……………..…….………67

: 3-8-6-2پارامترهای برقراری مکالمه یا اتصال به شبکه...…………………………….……..67

:3-8-6-3پارامترهای جدا شدن از شبکه…...…………..………….………………..……68

:3-9وظایف لیست همسایگی کلی…..……….……………….………….…..………….69

:3-9-1هدف از BA لیستها……..……..………………..……………..…………….69

:3-9-1-1ارسال BA لیست……..……………………..……………..………………69

:3-9-2اندازه گیری های سلولی در مد……..……………………...……………..…..Idle70

:3-9-3پارامترهای مرتبط به همسایگی…….……………………..……………..………70

:3-10تنظیم فریم وفقی…….…………….…….…..…………………..……………71

: 3-10-1جلو بردن زمانی……..………………………..…….(TA) Timing Advance71

: 3-10-2رنج سلول گسترده……..………………………..….(Extended Cell Range)72

: 3-10-3پارامترهای کلیدی تنظیم وقفی…………………………….…………..……...72

: 3-11اندازه گیری های سلولی در مد اختصاصی……..……………………….…………….73

:3-11-1مقدمه…….………………………..……………………………………..73

: 3-11-2رویه اندازه گیری سلولی در…..………………………….…Dedicated Mode73

:3-12کنترل توان….…………………………..…………..………………………78

:3-12-1دلایل کنترل توان….……………………..……..………………..…………78

:3-12-2وظایف و راهکاره ای کنترل توان…...……………………………..…………….78

: 3-12-3کلاس های توان……..………………………….………..…………… GSM79

:3-12-4کنترل توان وفقی……..…………………..……..………………..…………80

:3-12-4-1اجرا کنترل توان وفقی…….…………………………..………..………….80

:3-12-4-2تریگرهای کنترل توان……..…………………………..………..………….82

:3-12-4-3پارامترهای کنترل توان وفقی………..……………………….………..……..84

:3-13انتقال غیرپیوسته….….…………………………..………..…………...(DTX)85

:3-14دریافت غیرپیوسته…….…..………………………..………..…………(DRX)86

: 3-15پارامترهای کلیدی کنترل توان………..……………………….………..………..87

: 3-15-1پارامترهای کنترل توان دسترسی شبکه……………………………….…………87

:3-15-2پارامترهای کنترل توان دینامیکی……...………………………….………..……88

:3-15-3پارامترهای کنترل……………...………………….………..………….DRX89

)Handover : 3-16 دست به دست دادن) …………...……………………………..…..90

:3-16-1رویه های……...………………………….………..………….... Handover90

:3-16-2انواع………………………………….………..…………....... Handover92

Handover : 3-16-2-1 در جهت کیفیت سیگنال………..………………………………92

Handover : 3-16-2-2 درجهت دامنه سیگنال………..………………………………..93

Handover : 3-16-2-3 درجهت تداخل……………………………………………….93

Handover : 3-16-2-4 درجهت…………………………………….. Power Budget93

Handover : 3-16-2-5 درجهت فاصله…………………………………………..……94

: 3-16-3فرآیند….……….………………………………..………….....Handover94

:3-16-3-1سیگنالینگ در فرآیند….……………………………..…………..Handover94

: 3-16-3-2حاشیه اطمینان برای انجام……..….……………………..………Handover95

:3-16-4پارامترهای………………………………..…………..…………Handover96

Handover: 3-16-4-1 درجهت……………………………………..Power Budget97

Handover: 3-16-4-2 درجهت دامنه…………………………………………..…….97

Handover: 3-16-4-3 درجهت کیفیت………….………………………………..…..98

Handover : 3-16-4-4 درجهت تداخل…………………………………………..…..99

Handover : 3-16-4-5 ازنوع Umbrella وپارامترهای آن…...………………………….100

بخش چهارم معرفی ویژگیهای GSM وبکارگیری آنها درجهت بهینه سازی

: 4-1پرش فرکانس105….…..………………………….………..…………..................

:4-1-1مفاهیم پرش فرکانسی105……..…………………………..………..………….....

: 4-1-2توالیپرشفرکانسی106……....………………………….………..…………......

:4-1-3دلیلبکارگیریپرشفرکانسی107……...…………………………..………..…….

:4-1-4بکار گیریپرشفرکانسیدر………..………………………………..…. BTS 108

:4-1-5 ساختار سخت افزاری BTSبرای تکنیک پرش فرکانسی….…………………………108

: 4-1-5-1پرشفرکانسیباندپایه……….……….………………………..…………109

: 4-1-5-2پرشفرکانسیترکیبی……………….………………………..………….110

: 4-1-6بکارگیریپرشفرکانسیدر….…………….…………………………...MS112

:4-1-7پارامترهایپرشفرکانسی………………..………………………..…………112

:4-2فیچربالانسترافیکی………………..………………………..……………….113

: 4-2-1فیچر ……………….………………………..…………................CLS113

: 4-3نیمنرخ……………….……………………..………………..…………..120

بخش پنجممدیریتعملکردشبکه وشاخصهایشبکه

:5-1سیکلمدیریتعملکردشبکهدرفرآیندبهینهسازی…………………..……………..123

: 5-1-1طراحیاولیهشبکهوپیادهسازیآن…………………..……………………..…124

:5-1-2مونیتورکردنشبکه…….……………...………………………..…………..124

:5-1-2-1سطوحمختلفبرایمونیتورکردنشبکه……..………….….…………………124

:5-1-2-2معیارهایاندازهگیریعملکردشبکه……..…………….……………………..125

:5-2روشهایاندازهگیریعملکردشبکه………..…………..……………………..…...126

: 5-2-1درایوتست…....……………….……………………..……………...……..127

: 5-2-2دیتای..…………………..……………………..……………….....OMC129

:5-2-3پروتکلآنالیزر…...…….…………..……………………..……………….....129

:5-3آنالیزدیتای OMCودیتایدرایوتست……..……………..……………………….129

:5-3-1آنالیزدیتای…..………………..……………………..…………....... OMC129

:5-3-2آنالیزدرایوتست….….……………..……………………..……………......130

: 5-4تعریف…..……………….……………………..………….......... BSS KPI131

: 5-4-1درصدموفقیتبرقراریمکالمه…..……………….……………………..….…131

:5-4-2درصدقطعیمکالمه ….……………….....……………………..…………...131

:5-4-3درصدموفقیتمکالمه….…….………….……….……………..…………....131

: 5-4-4درصدموفقیتدستبهدستدادنمکالمه….………………..……….…………132

: 5-4-5درصدخطادستبهدستدادنمکالمه…….…………….……….…………….132

:5-4-6درصدانسدادکانالترافیکی……..……………………...……………..………132

:5-4-7درصدانسدادکانالسیگنالینگی….………………………...……………..……133

5-4-8:درصدقطعیارتباطبراساسافت مسیر رادیویی….………………………………..133

:5-4-9درصدخطاتخصیصکانال ترافیکی.……..………………………..…………..…133

:5-4-10درصدموفقیتتخصیص کانال ترافیکی……..………………………..………….134

بخشششمتعریف مشخصاتشبکهوشناساییمشکلاتشبکه

:6-1مشخصاتشبکه…...…………………………..…………..……………..…….136

:6-1-1مقدمه……...………………………..…………..…………………………136

: 6-1-2پوشش………………………………..…………..…………............. BSS137

:6-1-2-1بالانسسلولها…..……………………..…...……………..……………..137:6-1-2-2آرایشوساختارآنتنها………………………………..…………..…………138

:6-1-2-2-1تنظیمآرایشآنتنها…………...…………………..…………..………….138

:6-1-2-2-2تیلتآنتنها ……….…..……………….....…………..………………...139

:6-1-2-2-3دایورسیتیآنتنها…….…….……………..……..…………..…………...140

6-1-2-2-4دایورسیتیمکانی141……..…………………………………..………….......

6-1-2-2-5 دایورسیتیپلاریزاسیون….……….…………………….………..………..141

:6-1-2-3راندمانوعملکردتجهیزات142…………………………………..………..……..

: 6-1-3ظرفیت………...……………………….………..…………..............BSS142

:6-1-4کیفیتسرویس ……..………………………….………..………….(QOS)143

:6-2پارامترهایاصلیکیفیتسرویس……...…………………………..………..(QOS)143

:6-2-1نرخقطعیمکالمات …………………………………..………..……...(DCR)144

:6-2-2بلاکینگ…………………………………..………..………………………144

:6-2-3راندمانترافیکییاارلانگ……….……………………. (Teraffic Throughput) 145

: 6-3شناساییمشکلاتازطریقشاخصهای…………..………………………… KPI146

:6-3-1درصدموفقیتبرقراریمکالمه…………….…………………………. (CSSR) 146

:6-3-1-1عدمدسترسیبه……..……...……………………………..……SDCCH 147

: 6-3-1-2خطایتخصیصکانالترافیکی………....…..………(TCH Assign Failure) 147

: 6-3-2درصدبالایقطعیمکالمات ……………….………………………….(DCR ) 148

6-3-2-1:قطعیدرجهتخطای………..………………………………....Handover 148

:6-3-2-2پائینبودنقدرتدامنهوکیفیتسیگنال………….…..………………………. 148

:6-3-2-3تداخلحاصلازنزدیکبودنکانالفرکانسییاهمکانالبودن………………..…….149

:6-3-2-4عدمبالانسترافیک………………..…………………………..…………...149

: 6-3-3درصدبالایخطای……………….………………………..(HFR) Handover149

:6-3-3-1تداخلشدیدرویهمسایگییاکمبودکانالدرسلولهمسایه علائم………...…….….150

:6-3-3-2مشکلاتپارامترهایدیتابیسی…….….……..………………………………..150

: 6-3-4درصدبالایبلاکینگ….…...………………( SDCCH Congestion) SDCCH150

:6-3-5درصدبالایبلاکینگ…..……..……..………………(TCH Congestion) TCH151

فصلهفتمالگوریتمبهینهسازیو ارائهراهحلبرای بهینهکردنشاخصها

: 7-1کلیاتوپیکرهرویهبهینهسازی……...………….………………………………..154

……………...…………………………..…………..........Network Audit : 7-2156

:7-3فلوچارتروندبهینهسازی…………...…..……..……………………..…………157:7-3-1تشریحفلوچارتفعالیتبهینهسازی……….…..…..……………………………..157

:7-3-1-1شروعفعالیتبهینهسازی…….………..…………………………..………..157

:7-3-1-2تشخیصوحلمشکلاتسختافزاری…..……..…….………………………...158

:7-3-1-3شناساییوحلمشکلاتهمسایگی…………..…..……………………………159

:7-3-1-4شناساییوحلمشکلاتفرکانسی…………..…..…………………………….159

منابع

منابع……..…………………………………..…………………………...……..162

ضمائم

الف : پارامترعمومیسلول………………………………………………..…………..164

ب : پارامتر C 2 برای…………...…………………………………cell Reselection169

پ : پارامترهایفراخوانی………………………………………………..…………...174

ت : پارامترهایهمسایگی…..…………………………………………..…………...178

ث : پارامترهای……….…..……………………………..…………......... BA List180

ج : پارامترهای…..…..…………………………………..…………......Handover181

چ :جدولارلانگ……….…………………………………..…………................B191

خ : مشخصاتآنتنهایکاتراین………..…..……………………..………..…………...195

فهرست جداول

بخش اول مقدمهایبرساختارشبکهGSM

جدول(1- : (1 لیستفرکانسهای…….……….………………………..……… GSM12 جدول(1-2) کانالهایمنطقیدر location Uodating و………....…………...……... MTC29بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

جدول: (1-3) انواعپیغامهای BCCH………………………………………………52 جدول: (3-2) اندازهگیریهایسیگنالدریافتی……………….………………………… 76جدول: (3-3) اندازهگیریهایکیفیتدریافتی …………………………………………76جدول: (3-4) کلاسقدرتگوشی MS ………………………………………………79 جدول: (3-5) کلاسقدرت BTS……………………………………………………80جدول: (3-6) کلاستواندرباندهای 900 و 1800 برای MS و…….………………… BTS 81

فهرست شکل ها

بخش اول مقدمهایبرساختارشبکهGSM

شکل: ( 1-1) معماریشبکه……………………………………..…………...... GSM 6

شکل(1-2): ساختار………………………………………..…………......…......NSS10

شکل (1-3): ساختارBSS ………........………………………………..…………......10

شکل : (1 -4) فاصلهفرکانسیبینمسیر Downlink و Uplink……….…....…………......12

شکل1 -5) ): نواحیشبکه………..………………………………..………...... GSM 12

شکل1-6)): شبکهسلولارباتکنیک ………………………………… Frequency Reuse 14

شکل(1-7): دیاگراممدولاسیونGMSK………..………………………..…………......25

شکل: (1-8) تکنیکمدولاسیون QPSK کهدر GSM استفادهمیشود…………………...... 26

شکل(1-9) تصویریازشیارهایزمانیبرایکانالفیزیکی…………………….…………...... 27

شکل: (1-10) ساختارکانالهایمنطقی……………………………………………...... 27

شکل: (1-11) جهتانتشارامواج………………………………………..…………...... 30

شکل(1-12) انواعپلاریزاسیونامواج ……………………………………..…………......30

شکل: (1-13) اثرمحیطرویانتشارامواج ………………………………..…………......32

شکل(1-14) مدلاکومارا- هاتا ………..………………………………..…………......33

شکل (1-15) بودجهتواندرمسیر…….……………………..…………......Downlink 34

شکل (1-16) بودجهتواندرمسیر ……………………………..…………......Uplink 35

بخش دوم تعریفبهینهسازی والگوریتمفرآیند بهینهسازی

شکل : (2-1) فلوچارترویهمدیریتعملکردوبهینهسازی…………...……..…………...... 41

شکل : (2-2)فرایندوخطمشیبهینهسازی……….……………………..…………...... 41

شکل (2-3): فازبررسیشبکهبرایفرایندبهینهسازی…………………………………...... 42

بخش سوم : پارامترهای GSM درمد Dedicated و Idle

شکل : (3-1) آرایشکانال…………..…………………………..…………...... BCH 50

شکل:(3-3) الگوریتم Cell Reselection درانتخابمیکروسلول………………………...... 56

شکل: (3-4) بروزرسانیمکان…………………………………....……..…………...... 60

شکل: (3-5) بروزرسانیمکانبصورتاتوماتیک…………………………….…………...... 60

شکل: (3-6)الگوریتم……….…..……………...……………..……...... IMSI Attach 64

شکل:(3-7) الگوریتم………….……………………………..……...... IMSI Detach 65

شکل(3-8) :الگوریتم…………………………………………......Location Update65

شکل: (3-9) الگوریتم……….……….…………. Cell Measurement And Handover 66

شکل:(3-10) جبرانسازیتاخیرانتشارباتنطیم…………...…………….………...... TA71

شکل:(3-11) ایجادتاخیربینبرستهایدردسترسبرایجبرانتاخیردردریافتدیتااز MS ها ..…72

شکل:(3-12) اندازهگیریروی…………………………………………...... SACCH 75

شکل: (3-13) گزارشاندازهگیریدر………………..………..…………...... Dedicate 77

شکل: (3-14) کنترلتوانوفقی………………………………………..…………...... 80

شکل: (3-15) تریگرهایکنترلتوان……………...……………………..…………...... 82

شکل: (3-16) سطوحتریگرکنترلتوانوفقی……………………………..…………...... 83

شکل: (3-17) انتقالغیرپیوستهیا………………….……………..…………......DTX 85

شکل: ( 3-18) فریمهای………………...…………........………..…………...... SID 86

شکل: (3-19) دریافتغیرپیوستهیا………...………........………..…………...... DRX87

شکل: (3-20) تقدم ………………...………..………..…………........... Handover92

شکل : (3-21) سیگنالینگبرایانجام Handover………….........………..…………......95

شکل : (3-22) حاشیه Handover……………...……............………..…………......96

شکل Handover: (3-23) بینلایهها ..……...…………........………..…………......101

بخشچهارممعرفیویژگیهای GSM وبکارگیریآنها درجهتبهینهسازی

شکل:(4-1) مقایسهپرشفرکانسیرویکاریرها..……...……........………..………….....106

شکل : ( 4- 2)نوعپرشفرکانسی..……...…………........……………..…………..... 106

شکل(:(4-3توالیپرشتایماسلاتهایکانال..……...………........………..………….....107

شکل (4-4)افزایش C/Iبا استفاده از پرش فرکانسی..…...……........………..…………..... 108

شکل :(4-6) الگوریتمپرشفرکانسیباندپایه....……………........………..………….....109

شکل4-7) : ( الگوریتمپرشفرکانسیترکیبی ..…………........………..…………..........111

شکل) : (4-8ساختار BTS دردونوعپرشفرکانسی…………........………..………..... 112

شکل : (4- 9) الگوریتم CLS..……...………. ..………........………..………….....115

شکل: (4-10) ساختارنرخاطلاعاتبرایتمامنرخونیمنرخ……........…………………..... 120

بخش پنجممدیریتعملکردشبکه وشاخصهایشبکه

شکل(5 - 1): فلوچارتمدیریتعملکردبهمراهبهینهسازی..…..........………..………….....123

شکل : (5-2) نحوهانجامدرایوتست..…………........………..………..…………......... 128

بخشششمتعریف مشخصاتشبکهوشناساییمشکلاتشبکه

شکل : (6-1)مقایسهسیستمبالانسوغیربالانس..……..……........……..…………......... 137

شکل : (6- 2)آرایشآنتنهابعدازتقسیمسلولی …….……........………..………….........139

شکل: (6-3) تیلتمکانیکیوالکتریکیآنتنها ..……………........………..………….........140

شکل: (6-4)ساختارآنتنهادردایورسیتیمکانی ..….………........………..………….........141

شکل : (6 -5)ساختارآنتنهادردایورسیتیپلاریزاسیون..……........………..………….........142

شکل(6-6): بلاکینگ ودرجه سرویسGOS..……..………........………..………….........145

شکل: ( 6-7) مدلارلانگترافیکی ..………..………..…........………..………….........145

فصلهفتمالگوریتمبهینهسازیو ارائهراهحلبرای بهینهکردنشاخصها

شکل: (7-1) پیکرهوساختاررویهبهینهسازی ..…..………........………..………….........154

شکل: (7-2) فازبررسیشبکه ..………………..………........………..………….........156

شکل : (7-3) فلوچارتکلیرویهبهینهسازی ..….………........………..………….........157

👇محصولات تصادفی👇

آموزش نرم افزار catia مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده پاورپوینت بادگیر بررسی حجاب در ادیان مختلف الهی پاورپوینت بررسی توربو ماشین ها