👈 فروشگاه فایل 👉

تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.

روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.

نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.

بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند.

فهرست مطالب

چکیده ۴

بیان مسأله ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

هدف تحقیق ۸

فرضیه تحقیق ۸

متغیرهای پژوهش ۸

تعریف مفاهیم ۹

مبانی نظری و ۱۰

پیشینه ی تجربی تحقیق ۱۰

بخش اول:مبانی نظری ۱۲

مفاهیم ۱۲

ا-افسردگی ۱۲

طبقه بندی افسردگی ۱۲

طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا ۱۴

شیوع افسردگی ۱۵

سبب شنا سی افسردگی ۱۶

۱-افسردگی و جنسیت ۱۶

عوامل موثر در افسردگی زنان ۱۶

۲-سبک زندگی ۱۷

۳-وضعیت اجتماعی- اقتصادی ۱۷

۴-نژاد ۱۸

۵-محیط ۱۸

۶-تیپ A و افسردگی ۱۸

تعریف شخصیت نوع A 18

تأثیر تیپ A روی افسردگی ۱۹

تبیین نظری افسردگی ۲۰

۱- نظریه های زیست شناختی ۲۰

۲) نظریه های روان پویایی ۲۱

۳-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی ۲۲

۴) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی ۲۲

۵ -نظریه های رفتاری ۲۳

۶) نظریه های شناختی ۲۳

روش تحقیق ۲۷

روش گرداَوری داده ها ۲۷

جامعه اَماری ۲۷

روش تعیین حجم نمونه ۲۷

روش نمونه گیری ۲۷

اعتبار ۲۷

پایایی ۲۸

Measuresسنجه ها ۲۸

روش های اَماری ۲۸

یافته ها ۲۹

بخش اول : توصیف داده ها ۳۰

بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه ۳۹

فرض اَماری و فرض تحقیق ۴۱

بحث و نتیجه گیری ۴۲

پیشنهاد به محققین بعدی : ۴۴

👇محصولات تصادفی👇

نقاشی در اكسپرسیونیسم دانلود پاورپوینت نهادهای پولی و مالی بین المللی مجموعه 213 لوآدینگ مختلف و کاربردی با فرمت GIF پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی تهیه مدل کسب و کار برای سیستم MIS