👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

مشخصات « پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 60 سوالی

نوع فایل: word

آزمونی که تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد که توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفی گردید .این آزمون دارای 60 سوال می باشد ، این آزمون در واقع چهار عامل تشكیل دهنده خلاقیت یعنی سیالی ، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد بود . طبق تحقیقات دكتر عابدی آزمون خلاقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خلاقیت تورنس و آزمون خلاقیت دكتر عابدی نتایج معنی داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگی بین دو خرده آزمون ابتكار(497 % = r) و بین دو خرده آزمون سیالی( 468 % =r ) بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ( نظر صاحبنظران ) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته است .

👇محصولات تصادفی👇

اساس کار انتقال حرکت اتوماتیک آب شستگی پایه های پلها عنوان 116 کتاب کامپیوتر رایگان پروژه کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)