👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش راهبردهای فراشناختی خواندن (کلی، حمایتی و حل مسئله) است. این پرسشنامه توسط مختاری و ریچارد(2002) تدوین شده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

هرگز یا تقریبا هرگز

به ندرت

گاهگاهی

بیشتر اوقات

همیشه یا تقریبا همیشه

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

کلی

4-1

حمایتی

9-5

حل مسئله

13-10

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بیماری کزاز مقاله درمورد نظامنامه كیفیت كارخانه آرد منصوبیان دانلود مقاله درمورد نوار قلب و چگونگی تفسیر آن پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر