👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات تحقیق :

مقدمه

تعریف اوقات فراغت :

پس موضوع تحقیق :

هدف از انتخاب موضوع :

علل و دلایل انتخاب موضوع :

نکاتی در پی می آید می توانند در علل و دلایل انتخاب موضوع مؤثر باشند :

قلمرو تحقیق :

الف- قلمرو موضوعی :

ب‌- قلمرو زمانی :

ج‌- قلمرو مکانی :

محدودیت های تحقیق :

انگیزه :

تعریف انگیزش :

اوقات فراغت :

پیشرفت تحصیلی :

مدارس :

تعریف بازدهی ( کارآئی ) :

انگیزش :

یادگیری :

یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها :

یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه :

عوامل یاد گیری :

1- آمادگی :

2- تجربیات قبلی :

3- موقعیت یادگیری :

4- فعالیت یادگیرنده :

سئوالات تحقیق :

عنوان : بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فصل دوم مبانی نظری تحقیق :

فراغت :

زمان فراغت :

ورزش و کارکردهای مختلف آن :

کارکردهای مختلف ورزش :

کارکرد اجتماعی ورزش

کارکرد سیاسی ورزش :

تذکراتی چند :

آسیب شناسی اوقات فراغت :

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش

فاذا فرغت فانصب . قرآن کریم

اوقات فراغت در دایره شناخت :

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان :

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت :

گردش در طبیعت :

تکثر ناهماهنگی چرا ؟

فصل سوم متدولوژی و روش تحقیق :

روش تحقیق :

روش های جمع آوری اطلاعات :

1-روش کتابخانه ای :

2- روش پرسشنامه ای :

توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه :

جامعه آماری :

تعریف جامعه آماری :

تعریف نمونه آماری :

روش نمونه گیری :

قلمرو تحقیق :

الف- قلمرو مکانی :

ب‌- قلمرو زمانی :

ج- قلمرو موضوعی :

تکنیک های آماری مورد استفاده :

مراحل آزمون :

مراحل آزمون همبستگی :

4-تصمیم گیری و تحلیل :

ضریب تشخیص (R):

ضریب عدم تشخیص (E) :

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل :

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات :

و داده های آماری

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق :

فرضیه اول :

سؤالات مربوط به فرضیه اول :

فرضیه دوم :

سؤالات فرضیه دوم :

فرضیه سوم :

سؤالات مربوط به فرضیه سوم :

فرضیه چهارم:

سؤالات فرضیه چهارم :

تحلیل فرضیات آماری :

الف- تحلیل فرضیه اول :

تحلیل و تصمیم گیری :

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول ) :

مرحله سوم : تعریف آماره آزمون :

تحلیل وتصمیم گیری :

تحلیل و تصمیم گیری :

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم ) :

تعریف آماره آزمون

ج- تحلیل فرضیه سوم :

تعریف آماره آزمون :

مرحله چهارم :

تحلیل و تصمیم گیری :

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم ) :

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری :

د- تحلیل فرضیه چهارم :

تعریف آماره آزمون :

تحلیل و تصمیم گیری :

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم ) :

تعریف آماره آزمون :

تحلیل و تصمیم گیری :

فصل پنجم خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات :

مقدمه :

تحلیل نتایج تحقیق :

فرضیه اول :

فرضیه دوم :

فرضیه سوم :

فرضیه چهارم :

5-3) هماهنگی بین دستگاه های ذیربط

1- فرضیه اول :

2- فرضیه دوم :

3-فرضیه سوم :

4-فرضیه چهارم :

پیشنهادات :

منابع :

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه تفکر خلاق تحقیق:بررسی تغذیه در کودکان کتاب اشنایی با طراحی صحنه (set design) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات (آزمایش ضربه فوران)