👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

این جلسه‌ اولی است كه در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریكات را خدمت همه ارائه می‌كنم و امیدوارم سال جدید سرشار از بركات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد.

تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است كه ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداكثر رشدی كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندكی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است كه ما روند پیش‌روندة ركود تورمی را دنبال خواهیم كرد ضمن اینكه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است كه دولت كاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی كار شاغل وارد كند.

اینها مواردی است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه كه به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم كه – این سه مسئله كه از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است كه اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.

سه مسئله حیاتی برای آینده ایران

1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع

یكی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویكرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند كه می‌توانیم به تاریخ مراجعه كنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است كه در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌كند.

👇محصولات تصادفی👇

چگونه به کمک راهکار های مختلف پرخاشگری را برطرف کنم تحقیق در مورد ازمكانیك خاك وآز کتاب اموزش بازاریابی گزارش کارآموزی بررسی اصول نقشه برداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا