👈 فروشگاه فایل 👉

لیست حساب های ایران بتون ساز

ارتباط با ما

... دانلود ...

لیست حساب های ایران بتون ساز

* لیست حساب های ایران بتون ساز

* « دارائیهای جاری »

* بانك و صندوق

* ح تخواه گردان

* ح دریافتنی

* حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

* اسناد دریافتنی

* ح پیش پرداخت

* ح سپردة حسن انجام كار

* « دارائیهای ثابت »

* دارائیهای ثابت مشهود

* دارائیهای ثابت نامشهود

* « بدهی ها »

* بدهی ها

* حسابهای پرداختنی

* اسناد پرداختنی

* پیش دریافت ها

* بدهی های بلند مدت

* سرمایه

* درآمدها

* هزینه ها

* ح پیمان

* ح كارگواهی شده

* روشهای متداول حسابداری پیمانكاری

* الف ) روش كار تكمیل شده ( Completed – contrack method )

* ب) روش درصد پیشرفت كار

* انتخاب روش

* ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

* دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانكاری

* تعیین سود پیمان تكمیل شده

* روش درصد پیشرفت كار

* روش كار تكیل شده

* انتقال سود بستن حساب پیمان تكمیل شده

* روش اول

* روش دوم

* محاسبة سود پیمان های ناتمام

* محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

* محاسبه سود پیمان ناتكمام بر اساس مخارج بر آوردی

* نحوة محاسبة سود پیمان ناتمام بر اساس مخارج برآوردی پیمان در قالب مثال زیر ارائه می شود

* نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

* نحوه محاسبه استهلاك اموال ، مالیات و تجهیزات

* مالیات پیمانكاری

* مالیات مقطوع

* مالیات بر در آمد پیمانكاری

* در آمد مشمول مالیات پیمانكاری

* الف) رسیدگی به دفاتر

* ب) تشخیص علی السراس

* مالیات مؤسسات پیمانكاری

* الف) شركت سهامی

* ب) شركت های غیر سهامی

* در محاسبة مالیات شركت های سهامی از منبع در آمد پیمانكاری ، موارد زیر لازم الرعایه است

* در محاسبة مالیات شركت های غیر سهامی از منبع در آمد پیمانكاری موارد زیر لازم الرعایه است

* ج) مؤسسات انفرادی

* نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

* پیش پرداخت مالیات

* مالیات قطعی پیمان ها

* ذخیره مالیات بر در آمد

* گزارش های مالی Financial reports

* ترازنامه

* جدول بهای تمام شده كار در جریان ساخت

* گزارش های عملیاتی operating reports

* گزارش پیشرفت كار

* صورت حساب سود و زیان

* مسئله

* صورت وضعیت شماره 1

* صورت وضعیت شمارة 2

* صورت وضعیت شمارة 3

👇محصولات تصادفی👇

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ چگونه علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان پاورپوینت بررسی مراحل اجرای شمع بتنی درجا چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مکاتب اخلاقی