👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت خانه بروجردی ها در کاشان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت خانه بروجردی ها در کاشان

خانواده بروجردی ازمعروف ترین معمارشهر(استادعلی مریم کاشانی)درخواست کردند که خانه موردنظررابسازد.استاد بعدازبه پایان رساندن سفت کاری خانه برای انجام نازک کاری وتزیینات ازبرجسته ترین هنرمندان نگارگرشهردعوت به عمل آورد.واین هنرمندان داستان هاوروایات عاشقانه خمسه نظامی وهفت پیکرجامی رادرجای جای طاق هاورواق ها به تصویرکشیدند.ساخت این خانه حدود18سال توسط25نفرمعماروهنرمندبه طول انجامید.ودرزمان حکومت ناصرالدین شاه 1280-1292ساخته شد واکنون حدود 130 سال از عمر این خانه سپری شده است. روش کاراستادعلی مریم کاشانی:شیوه کاراین استاداین گونه بوده که ابتداماکت ساختمان موردنظررامی ساخته وپس ازتاییدطرح توسط کارفرمانسبت به ساخت آن اقدام می کرده تیمچه امین الدوله وخانه طباطبایی از آثار اوست.

این خانه را باالهام ازشیوه معماری اصیل ایرانی ساخته است

👇محصولات تصادفی👇

تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی سنجش شبکه ی نوری Photovoltaic (PV) Solar Energy Equipment in Mexico: A Strategic Reference 2007 مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش دانلود شركت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 ص.DOC